Page 36

Report

5 Dimittendernes kompetencer og værdiskabelse Dette kapitel ser nærmere på de generelle ingeniør-faglige, kernefaglige og personlige/sociale kompe-tencer, dimittenderne har opnået gennem deres kandidatuddannelse på DTU – vurderet af både di-mittenderne selv samt aftagerne via de kvalitative interview. Kapitlet beskriver både kompetencerne men også den værdi, dimittenderne qua deres kom-petencer er med til at skabe på arbejdspladsen. I kapitlet er der ligeledes gensyn med de fire jobty-per, som DAMVAD udviklede i forbindelse med di-mittend- og aftagerundersøgelsen i 2012. Vi ser på, om jobtypologien også beskriver dimittendernes jobtyper i dag (hvilket dækker over dimittendårgan-gene 2012-2014). 5.1 Det tredelte kompetencebegreb DAMVAD Analytics tager udgangspunkt i det tre-delte kompetencebegreb, som DAMVAD udviklede i dimittend- og aftagerundersøgelsen i 2012, jf. figur FIGUR 5.1 DAMVAD Analytics tredelte kompetencebegreb 20 Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser blev nedsat for at styrke de videregående uddannelser (Kvalitetsudvalget). Kvalitetsudvalgets arbejde er nu afsluttet. Udvalget er kommet med anbe-falinger til, hvordan kvalitet, relevans og sammenhæng kan styrkes på de 5.1 nedenfor. I Kvalitetsudvalgets samlede analyse-rapport fra 2015 henvises der til denne kompeten-ceinddeling som et eksempel på en valideret måde at operationalisere kompetencer på20. Det bekræf-ter os i, at kompetencebegrebet i et kvalitetsmæs-sigt perspektiv er relevant at anvende. Det giver ligeledes DTU mulighed for at sammen-ligne undersøgelsen med resultaterne fra 2012. 5.2 Generelle ingeniørfaglige kompetencer Dette afsnit beskriver dimittendernes egne vurderin-ger af deres generelle ingeniørfaglige kompetencer baseret på deres besvarelser på en række spørgs-mål i spørgeskemaet. Alle besvarelser fremgår af de kommennde figurer nedenfor. Figuren illustrerer dels, hvor mange dimittender der mener, at de har opnået en specifik kompetence (uddannelse), sam-menholdt med hvor relevant og anvendelig de me-ner, at den er på arbejdsmarkedet (arbejde). videregående uddannelser, i to delrapporter i hhv. marts og oktober 2014 samt en samlet afrapportering i januar 2015 (http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/ rad-naevn-og-udvalg/tidligere-rad-naevn-og-udvalg/kvalitets-udvalget). 36 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM Kilde: DAMVAD, DTU dimittend- og aftagerundersøgelse for kandidatuddannelserne i 2012


Report
To see the actual publication please follow the link above