Page 37

Report

5.2.1 Gode evner til at analysere og anvende viden til løsning af problemstillinger 90 pct. af dimittenderne svarer i spørgeskemaun-dersøgelsen, at de gennem uddannelsen i nogen el-ler høj grad har opnået evnen til at udvikle relevante modeller, systemer og/eller processer til løsning af teknologiske problemer via analyse og modellering, jf. figur 5.2 nedenfor. 87 pct. mener i nogen eller høj grad, at denne kompetence er relevant og anvende-lig på arbejdsmarkedet. 91 pct. af dimittenderne oplever ligeledes i nogen eller høj grad at have opnået evnen til at anvende teknisk-videnskabelige teorier og metoder, mens 75 pct. af dimittenderne mener, at det er relevant på arbejdsmarkedet, jf. figur 5.3. Aftagerne mener, at dimittenderne qua deres gene-relle kompetencer og videnskabelige tilgang er gode til at analysere komplekse problemstillinger, opsætte systemer og anvende deres basale ingeni-ørfaglige kompetencer. FIGUR 5.2 Generelle kompetencer, evnen til via analyse og modellering at udvikle relevante modeller, systemer og/ eller processer til løsning af teknologiske problemer 53% 56% 37% 31% 8% 10% Uddannelse Arbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: N=1.361. Begrebet ”Uddannelse” i venstre kolonne dækker over, om dimittenderne har opnået kompetencen gennem deres uddannelse, mens begrebet ”Arbejde” beskriver, om denne specifikke kompetence er relevant på arbejdsmarkedet. FIGUR 5.3 Generelle kompetencer, evnen til at anvende teknisk-videnskabelige teorier og metoder 53% 40% 38% 35% 7% 20% 3% Uddannelse Arbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: N=1.361. Begrebet ”Uddannelse” i venstre kolonne dækker over, om dimittenderne har opnået kompetencen gennem deres uddannelse, mens begrebet ”Arbejde” beskriver, om denne specifikke kompetence er relevant på arbejdsmarkedet. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 37


Report
To see the actual publication please follow the link above