Page 39

Report

5.2.2 I stand til at løse tekniske problemstillin-ger ved at kombinere faglige elementer og anvende viden på nye og kreative måder 85 pct. af dimittenderne fremhæver, at de via deres kandidatuddannelse i nogen eller høj grad er i stand til at løse tekniske problemstillinger ved at kombi-nere forskellige faglige elementer fra uddannelsen, hvilket 86 pct. af dimittenderne også mener er an-vendeligt på arbejdsmarkedet, jf. figur 5.4. Der er kun en mindre forskel i besvarelserne, hvad angår dimittendernes evne til at anvende teknolo-gisk viden på nye og kreative måder i løsningen af teknologiske problemstillinger, jf. figur 5.5 nedenfor. 79 pct. af dimittenderne mener, at de i nogen eller høj grad har opnået denne kompetence gennem de-res uddannelse, mens 86 pct. mener, at denne kom-petence er relevant på arbejdsmarkedet. FIGUR 5.4 Generelle kompetencer, evnen til at løse tekniske problemstillinger ved at kombinere forskellige faglige ele-menter fra din uddannelse 42% 50% 43% 36% 12% 11% 1% 1% Uddannelse Arbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: N=1.361. Begrebet ”Uddannelse” i venstre kolonne dækker over, om dimittenderne har opnået kompetencen gennem deres uddannelse, mens begrebet ”Arbejde” beskriver, om denne specifikke kompetence er relevant på arbejdsmarkedet. FIGUR 5.5 Generelle kompetencer, evnen til at anvende teknologisk viden på nye og kreative måder i løsningen af teknologiske problemstillinger 37% 50% 42% 36% 18% 11% 2% 1% Uddannelse Arbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: N=1.361. Begrebet ”Uddannelse” i venstre kolonne dækker over, om dimittenderne har opnået kompetencen gennem deres uddannelse, mens begrebet ”Arbejde” beskriver, om denne specifikke kompetence er relevant på arbejdsmarkedet. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 39


Report
To see the actual publication please follow the link above