Page 40

Report

I modsætning til dimittenderne savner nogle afta-gere mere kreativtet og nytækning fra dimitten-derne. Qua deres opdaterede viden på fagområdet fra uddannelsen burde dimittenderne i højere grad kunne ”udfordre” arbejdspladsens nuværende frem-gangsmåde( r). ”... generelt synes jeg ikke, at de er så stærke i at tænke i alternative løsninger. Ideelt set ville det være lækkert, hvis de kunne finde ud af at ping-ponge om en teknisk løsning. Det er ikke noget, som mange af dem er gode til.” (Aftager, Forsyningsbranchen) 5.2.3 Halvdelen mener, at de kan vurdere fag-lige løsninger ud fra et bæredygtig-hedsperspektiv 49 pct. af dimittenderne har i spørgeskemaundersø-gelsen svaret, at de via deres uddannelse fra DTU i nogen eller høj grad er i stand til at vurdere faglige løsninger ud fra et bæredygtighedsperspektiv – hvorimod 58 pct. af dimittenderne mener, at denne kompetence er relevant på arbejdsmarkedet, jf. fi-gur 5.6. Der er således en mindre forskel mellem de opnåede kompetencer og relevans på arbejdsmar-kedet. Tilsvarende mener hhv. 46 pct. og 36 pct., at de kun i mindre grad eller slet ikke har opnået denne kom-petence gennem uddannelsen, og at den i mindre grad er relevant på arbejdsmarkedet. FIGUR 5.6 Generelle kompetencer, evnen til at vurdere faglige løsninger ud fra et bæredygtighedsperspektiv 20% 23% 29% 35% Uddannelse Arbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 40 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 32% 26% 14% 10% 5% 6% Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: N=1.361. Begrebet ”Uddannelse” i venstre kolonne dækker over, om dimittenderne har opnået kompetencen gennem deres uddannelse, mens begrebet ”Arbejde” beskriver, om denne specifikke kompetence er relevant på arbejdsmarkedet.


Report
To see the actual publication please follow the link above