Page 41

Report

5.2.4 Efterspørgsel efter større forretningsfor-ståelse Som det fremgår af figur 5.7 nedenfor, mener 44 pct., at de gennem uddannelsen i nogen eller høj grad har opnået evnen til selvstændigt at kombinere teknologisk viden med viden om forretningsforstå-else, ledelse og organisation. 74 pct. af dimitten-derne har svaret, at denne kompetence i høj eller nogen grad er relevant og anvendelig på arbejds-markedet. I lighed med dimittenderne mener nogle aftagere, at DTU-uddannelserne i højere grad bør klæde dimit-tenderne på, hvad angår det at have en god forret-ningsforståelse og ”kundetække”. For aftagerne er det vigtigt, at dimittenderne er i stand til at tage de mere forretningsmæssige briller på og forstå den kommercielle kontekst, som de og virksomhe-den/ arbejdspladsen indgår i. ”Det er et sted, hvor der godt kunne være behov for forbedringer. Forretningsforståelse og det kommu-nikative – det er der mange dimittender, der fejler på. Det er en blanding, de aftagerne har afvist, som analytisk faktisk kunne det, vi efterspurgte, men evnen til det forretningsmæssige og evnen til at kommunikere var ikke god nok. Det at kunne kommunikere deres viden ud til at være relevant i en forretningsmæssig kontekst manglede.” (Aftager, Konsulentbranchen) For nogle aftagere handler det om, at dimittenderne i højere grad skal ud at se virkeligheden gennem mere erhvervsfokuseret undervisning, flere samar-bejder med virksomheder/arbejdsgivere, studiejobs mv. FIGUR 5.7 Generelle kompetencer, evnen til selvstændigt at kombinere teknologisk viden med viden om forretning, le-delse og organisation 15% 38% 29% 36% 38% 18% 15% 5% 3% 3% Uddannelse Arbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: N=1.361. Begrebet ”Uddannelse” i venstre kolonne dækker over, om dimittenderne har opnået kompetencen gennem deres uddannelse, mens begrebet ”Arbejde” beskriver, om denne specifikke kompetence er relevant på arbejdsmarkedet. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 41


Report
To see the actual publication please follow the link above