Page 42

Report

5.2.5 Dimittender savner mere projektledelse, mens aftagerne er todelte 54 pct. af dimittenderne oplever at have opnået ev-nen til at arbejde med alle faser i et projekt, herun-der eks. udarbejdelse af tidsplaner og udformning af dokumentation, jf. figur 5.8. Modsat mener 89 pct. af dimittenderne, at kompetencen er relevant på ar-bejdsmarkedet. Ligesom i dimittend- og aftagerundersøgelsen fra 2012 er efterspørgslen blandt aftagerne ift. projekt-ledelseskompetencer todelt. Den ene gruppe af af-tagere understreger, at det er væsentligt, at dimit-tenderne har en række projektledelseskompetencer med sig fra uddannelsen og har erfaring med pro-jektorganisering og projektledelse, kan indgå i et projektteam og har en basal forståelse af, hvordan organisationer hænger sammen. Det behøver ikke være i form af en konkret uddannelse, men de ba-sale projektledelsesfunktioner skal være opdyrket under uddannelsens projektarbejde, større skriftlige opgaver mv. ”Det er naivt at tro, at de dimittenderne kan blive projektledere, men de skal have en forståelse for at koordinere på tværs. De skal ikke være tunge pro-jektledere, men det her med at kigge bredere bety-der også, at de skal være i stand til at forholde sig til flere ting på en gang, og det er det, man lærer som projektleder. For os er det ikke et spørgsmål om, at man har fået en projektlederuddannelse. Men det er vigtigt at forstå de grundlæggende dyna-mikker i projektledelse. At få folk til at arbejde sam-men, og få folk motiveret. ” 23% 58% 31% Uddannelse Arbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 42 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM (Aftager, Produktionsbranchen) Aftagerne i denne første gruppe understreger dog, at det er en forudsætning, at det ikke går ud over det akademiske fundament i uddannelsen. For den anden gruppe af aftagere bliver projektle-delse betragtet som noget, der ikke er væsentligt at lære på uddannelsen. Disse aftagere anser kerne-fagligheden for altafgørende og finder det væsent-ligt, at denne er på plads, da aftagerne selv kan ud-danne dimittenderne i projektledelse, hvis der skulle være behov herfor. Andre aftagere fremhæver, at projektledelse kan have forskellig form, afhængig af hvilken faglighed dimittenderne har med sig, hvorfor det er svært at FIGUR 5.8 Generelle kompetencer, evnen til at arbejde med alle faser i et projekt, herunder eks. udarbejdelse af tids-planer, udformning og dokumentation 34% 31% 11% 8% 2% Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: N=1.361. Begrebet ”Uddannelse” i venstre kolonne dækker over, om dimittenderne har opnået kompetencen gennem deres uddannelse, mens begrebet ”Arbejde” beskriver, om denne specifikke kompetence er relevant på arbejdsmarkedet.


Report
To see the actual publication please follow the link above