Page 43

Report

generalisere og dermed implementere i uddannel-serne. ”Projektledelse er forskelligt, alt efter om du skal ar-bejde i byggebranchen, farmaceutvirksomhed eller bioteknologisk. Meget projektledelse er branchefor-skelligt. Vi vil ikke kunne undgå alligevel at skulle uddanne dem mere heri.” (Aftager, Medicobranchen) 5.2.6 Dimittenderne kan anvende forskning til at udvikle idéer 69 pct. af dimittenderne synes, at de i nogen eller høj grad har fået kompetencen til at kunne anvende elementer af forskning til at udvikle idéer ud fra. Næ-sten tilsvarende mener 63 pct., at denne kompe-tence er relevant og anvendelig på arbejdsmarke-det. Det fremgår af figur 5.9 nedenfor. Aftagerne er ikke blevet spurgt ind til denne kon-krete evne. FIGUR 5.9 Generelle kompetencer, evnen til at anvende elementer af forskning til at udvikle idéer 30% 28% 39% 35% 23% 26% 5% 6% 3% 4% Uddannelse Arbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: N=1.361. Begrebet ”Uddannelse” i venstre kolonne dækker over, om dimittenderne har opnået kompetencen gennem deres uddannelse, mens begrebet ”Arbejde” beskriver, om denne specifikke kompetence er relevant på arbejdsmarkedet. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 43


Report
To see the actual publication please follow the link above