Page 44

Report

5.3 Kernefaglige kompetencer De kernefaglige kompetencer relaterer sig specifikt til de i alt 28 forskellige kandidatuddannelser, som DTU uddanner studerende i. Langt de fleste aftagere mener, at dimittenderne har en solid kernefaglig ballast med sig fra uddannel-sen. Deres kernefaglige kompetencer er meget an-vendelige og er med til at fastholde et højt fagligt niveau på arbejdspladsen i kraft af, at dimittenderne er med til at kvalitetssikre en række opgaver, pro-cesser og resultater samt kan bidrage med nye teo-rier, analytiske fremgangsmåder mv. ”Det højner vores faglige niveau at få dem ind. Når vi får dygtige dimittender ind, som har det faglige i orden, så flytter det os som afdeling og virksomhed. Gåpåmod!. De dimittenderne ser muligheder, ud-vikler værktøjer, metodikker og måder at tilgå pro-blemstillinger på. At få et par unge kandidater ind, det gør noget!” (Aftager, Konsulentbranchen) Helt konkret er dimittenderne med til at skabe værdi qua deres produktivitet, effektivitet, udvikling af kon-cepter, produkter og ydelser, samt når aftagerne helt konkret er i stand til at sælge dimittendernes kompetencer direkte videre som en ydelse/service. Sidstnævnte tilfælde beskrives i nedenstående ci-tat. ”De skaber værdi, når de kan sælge kompetencerne videre reelt set. Det er kernekompetencer, der ligger op til samarbejder, men der, hvor det giver mest værdi, er, når de kan sælges videre: konstruktion, design, produktionsopsætning og processtyring, håndtering af underleverandører og samarbejder med elektronikfolk. Man skal kunne snakke på tværs af forskellige kernefagligheder som dimit-tend.” 44 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM (Aftager, Medicobranchen) I modsætning hertil oplever en mindre gruppe af af-tagere, at dimittenderne ikke har en tilstrækkelig kernefaglig dybde fra uddannelsen. Som en aftager beskriver det: ”De mangler dybden og den praktiske forståelse og anvendelse. De kommer ikke dybt nok ned. Det er den faglige dybde, der mangler. Vi har en oplevelse af, at de i uddannelsen skøjter hen over de forskel-lige emner og ikke dykker ned i, hvordan tingene fungerer… Fagene stikker ikke dybt nok. Vi skal i virksomheden bruge meget tid på at lære dem op nu i forhold til tidligere. Der er meget kiggen over skulderen, men deres ambitioner fejler ikke noget.” (Aftager, Konsulentbranchen) Som tidligere nævnt savner nogle aftagere, at dimit-tenderne har kendskab til virkeligheden og praktisk erfaring. En aftager giver uddannelsen syv ud af ti stjerner og understreger, at dimittenderne er gode i teori og metodikker, men: ”De mangler praktisk erfaring med konstruktion, de er gode til at regne på tingene, men mangler konkret viden om, hvordan man gør tingene. Så de mangler konstruktionsforståelse..” (Aftager, Produktionsbranchen) Endelig er det holdningen blandt en række aftagere, at dimittendernes kompetencer og kvalifikationer kan være meget svingende. Aftagerne oplever i an-sættelsessammenhænge stor forskel på dimitten-dernes faglige niveau og oplever, at det skinner ty-deligt igennem i blandt andet ansættelsessamta-lerne. Nogle aftagere stiller ligefrem spørgsmåls-tegn ved, om nogle dimittender har lukreret på dyg-tige medstuderende i fx gruppearbejde, men ikke selv opnået de fornødne faglige kompetencer til at


Report
To see the actual publication please follow the link above