Page 45

Report

kunne løse studieopgaverne og dermed bestride en stilling hos dem. ”Min samlede vurdering er, at man skal kigge på den svingende kvalitet. Man kan lave gode ingeniø-rer, men udsvingene er for store. Der er måske gået lidt for meget volumen i det. Måske stiller man for få krav. Men det må ikke fremstå, som om at jeg sy-nes, DTU laver dårlige ingeniører. Det gør de ikke!” (Aftager, Forsyningsbranchen) 5.4 Personlige og sociale kompetencer I dette afsnit belyses værdien af dimittendernes til-egnende personlige og sociale kompetencer. Der undersøges både, hvilke kompetencer dimitten-derne har opnået gennem uddannelsen, og i hvilken grad disse anvendes på arbejdsmarkedet. Igen inddrager vi i de enkelte underafsnit aftagernes vurdering af dimittendernes pesonlige og sociale kompetencer. 5.4.1 Gode engelske sprogkundskaber 92 pct. af dimittenderne i spørgeskemaundersøgel-sen vurderer at have fået evnen til at formulere sig på engelsk i en ingeniørfaglig sammenhæng gen-nem deres kandidatuddannelse, jf. figur 5.10. 89 pct. angiver, at det er en relevant kompetence på arbejdsmarkedet. Det fremgår ligeledes af aftagerinterviewene, at gode fremmedsproglige kompetencer er efter-spurgte blandt aftagerne. Flere påpeger, at gode sproglige færdigheder er en vigtig faktor på arbejds-pladsen. FIGUR 5.10 Personlige kompetencer, evne til at formulere dig på engelsk i en ingeniørfaglig sammenhæng 67% 66% 25% 23% 6% 9% 1% 1% Uddannelse Arbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: N=1.361. Begrebet ”Uddannelse” i venstre kolonne dækker over, om dimittenderne har opnået kompetencen gennem deres uddannelse, mens begrebet ”Arbejde” beskriver, om denne specifikke kompetence er relevant på arbejdsmarkedet. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 45


Report
To see the actual publication please follow the link above