Page 46

Report

5.4.2 Vigtigheden af gode samarbejdsevner Den mest anvendte kompetence på arbejdsmarke-det er evnen til at indgå i samarbejdsrelationer med henblik på at løse en given problemstilling, jf. figur 5.11. Dette vurderer 96 pct. af dimittenderne gælder i nogen eller i høj grad. 88 pct. af dimittenderne vur-derer at have tilegnet sig kompetencen gennem ud-dannelsen Aftagerne vægter det at kunne samarbejde med an-dre, hvor fagligheden er den samme eller en anden, højt. Det gælder også i en international sammen-hæng, at dimittenderne skal være gode til at samar-bejde på tværs af landegrænser og dermed også kulturelle skel. Mange af de medvirkende aftagere er store internationale virksomheder med ansatte i en lang række lande. Derfor vil dimittendernes kol-leger have mange forskellige faglige og kulturelle baggrunde. ”De skal have den faglighed, vi søger, og have lyst til at arbejde tværfagligt og i samarbejde med andre. Vi arbejder projektorienteret, så man skal kunne re-latere til andet/andre fagområder. Det er ikke sådan nogle, der ensporede vil sidde og nørkle med deres eget... Alt, hvad der er med til at forme personlighe-den, lægger vi vægt på. Det er positivt, at man har lavet frivilligt arbejde, været i udlandet osv.” 55% 76% Uddannelse Arbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 46 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM (Aftager, Konsulentbranchen) FIGUR 5.11 Personlige kompetencer, evne til at indgå i samarbejdsrelationer med henblik på at løse en given problem-stilling 33% 20% 10% 3% Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: n=1.361. Begrebet ”Uddannelse” i venstre kolonne dækker over, om dimittenderne har opnået kompetencen gennem sin uddannelse, mens begrebet ”Arbejde” beskriver, om denne specifikke kompetence er relevant på arbejdsmarkedet.


Report
To see the actual publication please follow the link above