Page 47

Report

5.4.3 Dimittenderne efterspørger bedre mundt-lige formidlingsevner Når det gælder evnen til mundtligt at formidle opnå-ede resultater struktureret og klart, er der 82 pct. af dimittenderne, som angiver, at de har opnået kom-petencen i nogen eller høj grad, jf. figur 5.12. Der er imidlertid forskel (11 procentpoint) mellem andelen, som vurderer at have opnået kompetencen på ud-dannelsen, og andelen, som vurderer, at kompeten-cen er relevant på arbejdsmarkedet. Ser man på evnen til skriftligt at formidle opnåede resultater struktureret og klart, er der større over-ensstemmelse mellem opnåelse og anvendelse af kompetencen, jf. figur 5.13. 91 % har opnået kom-petencen i nogen eller høj grad, og den samme an-del benytter kompetencen på arbejdsmarkedet. Ikke alene gode formidlingsevner, men også evnen til at kunne kommunikere med sine kolleger og kun-der bliver fremhævet flere gange af aftagerne som værende vigtige færdigheder. ”Man skal kunne skrive og kommunikere, lytte til an-dre, tænke selvstændigt og indgå i arbejdsmæssige sammengænge med andre. Der er mange forskel-lige typer af medarbejdergrupper. Det vil sige, at det er ikke nok, at du kan kommunikere med en anden FIGUR 5.12 Personlige kompetencer, evne til mundtligt at formidle opnåede resultater struktureret og klart 39% 70% 43% 23% 17% 4% Uddannelse Arbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: N=1.361. Begrebet ”Uddannelse” i venstre kolonne dækker over, om dimittenderne har opnået kompetencen gennem deres uddannelse, mens begrebet ”Arbejde” beskriver, om denne specifikke kompetence er relevant på arbejdsmarkedet. FIGUR 5.13 Personlige kompetencer, evne til skriftligt at formidle opnåede resultater struktureret og klart 56% 67% 35% 24% 8% 8% Uddannelse Arbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: N=1.361. Begrebet ”Uddannelse” i venstre kolonne dækker over, om dimittenderne har opnået kompetencen gennem deres uddannelse, mens begrebet ”Arbejde” beskriver, om denne specifikke kompetence er relevant på arbejdsmarkedet. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 47


Report
To see the actual publication please follow the link above