Page 48

Report

ingeniør. Du skal også kunne kommunikere med la-boranten mv.” (Aftager, Medicobranchen) 5.4.4 Gode til at afgrænse komplekse problem-stillinger Evnen til at overskue og afgrænse komplekse pro-blemstillinger bliver vurderet til at være en relevant kompetence på arbejdsmarkedet af 95 pct. af dimit-tenderne, mens 85 pct. angiver i nogen eller høj grad at have opnået kompetencen på uddannelsen, jf. figur 5.14. Der er således en forskel i, hvordan dimittenderne vurderer kompetencens relevans ift., om de har opnået kompetencen. Overordnet set forklarer aftagerne, at deres nyan-satte dimittender skal være i stand til at kunne af-grænse en (kompleks) problemstilling og simplifi-cere og formidle analyser og resultater til en mål-gruppe, der ikke nødvendigvis har samme faglige forudsætninger for at afkode kompleksiteten. Det at kunne simplificere og formidle sin viden og erfaring over for kunder, medlemmer, kolleger eller andre in-teressenter understreges af mange aftagere som en væsentlig forudsætning. For aftagerne er det således afgørende, at dimitten-derne har en ingeniørfaglig ballast, der gør dem i stand til at navigere på eget fagfelt og andre relate-rede fagfelter, og har den basale matematiske og logiske tankegang med sig. FIGUR 5.14 Personlige kompetencer, evne til at overskue og afgrænse komplekse problemstillinger Uddannelse 42% 1% 70% Arbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 48 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 43% 25% 12% 4% Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: N=1.361. Begrebet ”Uddannelse” i venstre kolonne dækker over, om dimittenderne har opnået kompetencen gennem deres uddannelse, mens begrebet ”Arbejde” beskriver, om denne specifikke kompetence er relevant på arbejdsmarkedet.


Report
To see the actual publication please follow the link above