Page 49

Report

5.4.5 Dimittenderne er gode til at tage ansvar for egen faglig udvikling 87 pct. af dimittenderne mener, at de i høj eller no-gen grad har opnået evnen til at tage ansvar for egen faglig udvikling, mens 94 pct. mener, at denne kompetence i høj eller nogen grad er relevant på ar-bejdsmarkedet, jf. figur 5.15. Aftagerne er ikke spurgt ind til denne evne. 5.4.6 Efterspurgte personlige og sociale fær-digheder Ud over de allerede nævnte kompetencer bliver der i aftagerinterviewene også fremhævet flere vigtige personlighedstræk og sociale færdigheder. Disse er oplistet her:  Gåpåmod  Højt energiniveau  Målrettethed  Åben, opsøgende og nysgerrig tilgang  Godt humør og positiv indstilling  Fokus på fremdrift  Ansvarsfølelse  Erkendelse af sine egne begrænsninger  Viljen til at søge viden  Viljen til at spørge om hjælp  Mod til at sige fra En aftager påpeger endvidere, at der kan være for-dele i at ansætte medarbejdere med forskellige per-sonligheder, som kan supplere hinanden med hver deres styrker: ”Vi arbejder meget i projekter, og medarbejdere skal kunne håndtere pres. De skal være selvstændige og tage ansvar. Vi værdsætter også nysgerrighed – at man sætter spørgsmålstegn, for det er dér, vi flyt-ter os. Vi sætter en ære i at ansætte folk med for-skellige personligheder. Vi har formået at få nogle lederambitiøse ind og nogle fagligt ambitiøse. Vi vil gerne skabe variation. Diversiteten har vist sig at være god.” (Aftager, Konsulentbranchen) FIGUR 5.15 Personlige kompetencer, evne til at tage ansvar for egen faglig udvikling Uddannelse 54% 2% 66% 33% 28% 11% 5% Arbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: N=1.361. Begrebet ”Uddannelse” i venstre kolonne dækker over, om dimittenderne har opnået kompetencen gennem deres uddannelse, mens begrebet ”Arbejde” beskriver, om denne specifikke kompetence er relevant på arbejdsmarkedet. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 49


Report
To see the actual publication please follow the link above