Page 50

Report

5.5 Dimittenderne oplever en tilpas vægtning af kompetencer i kandidatuddannelsen Som det fremgår af figur 5.16 nedenfor, mener 77 pct. af dimittenderne, at de generelle ingeniørfaglige kompetencer havde en tilpas vægt i kandidatuddan-nelsen, mens 10 pct. synes, at de har haft for lidt vægt i uddannelsen, mod 11 pct. der mener, at de har haft for meget vægt. Det er næsten samme vurdering, dimittenderne har af uddannelsens vægt på udvikling af de kernefag-lige kompetencer. 74 pct. af dimittenderne finder vægtningen af kernefaglige kompetencer tilpas, mens 16 pct. mener, at de har haft for lidt vægt. 63 pct. af dimittenderne oplever, at der i uddannel-sen har været en tilpas vægt på udviklingen af de personlige kompetencer, mens 26 pct. mener, at de har haft for lidt vægt. 5.5.1 Aftagerne er delte på spørgsmålet om den rette vægtning af kompetencer Der er et overordnet skel mellem de kompetencer, aftagerne lægger vægt på hos dimittenderne – hvor-for aftagerne primært enten aftager specialister med stærke kernefaglige kompetencer eller generalister med gode generelle ingeniørfaglige kompetencer, herunder kompetencer i projektledelse, forretnings-forståelse og kommunikation/formidling. Selvom der er metodiske forbehold ved at generali-sere på baggrund af et kvalitativt materiale, synes der alligevel at være en tendens til, at forsknings- og udviklingstunge aftagere eller afdelinger i virk-somheder i særlig grad lægger vægt på dimittender-nes kernefaglige kompetencer fra deres uddan-nelse. Modsat lægger mindre aftagere, manage-mentkonsulenthuse 10% 77% 74% 50 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM og andre mere forretnings-mæssigt orienterede aftagere mest vægt på dimit-tendernes generelle ingeniørfaglige kompetencer i FIGUR 5.16 Vurdering af de generelle ingeniørfaglige, kernefaglige og personlige kompetencers vægt i uddannelsen Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: N=1.331 16% 26% 11% 7% 7% 63% 2% 3% 3% Generelle Kernefaglige Personlige For lidt vægt i kandidat-uddannelsen For stor vægt i kandidat-uddannelsen Tilpas vægt i kandidat-uddannelsen Ved ikke/kan ikke vurdere


Report
To see the actual publication please follow the link above