Page 51

Report

form af analytiske evner, projektledelseskompeten-cer og forretningsforståelse. ”Det afhænger af jobbet. Ved nyuddannede vægter de kernefaglige kompetencer højest. Det er lettere at fylde på med de generelle kompetencer. De ker-nefaglige er mere besværlige at lære efterføl-gende.” (Aftager, Produktionsbranchen) Nedenstående case illustrerer, at samme aftager faktisk kan efterspørge begge typer af dimittender, afhængig af hvor i organisationen dimittenden an-sættes, og dermed hvilke funktioner og arbejdsop-gaver dimittenden skal varetage. Case – rekruttering af to typer DTU-kandidater i samme virksomhed Virksomheden i denne case rekrutterer overordnet set nye medarbejdere ift. to forskellige kategorier. Den ene kategori er ”de menneskelige talenter”, for det at være konsulent er et people game. Deres faglige talent skal være godt nok, men det er ikke nødvendigvis deres væsentligste styrke. Den anden type medarbejder har omvendt en stor faglig dybde, men har ikke samme in-teresse i at arbejde kunde- og relationsorienteret. Det, virksomheden forventer fra en DTU-kandidat, er stærke talanalytiske evner, så man er i stand til at op-sætte en model til den videre analyse. Derudover frem-hæver virksomheden den akademiske kompetence i form af en videnskabelig tilgang. At man som kandidat kan sætte en hypotese op, teste den og på baggrund heraf er i stand til at udtale sig på et vidensbaseret grundlag. Derudover nævner virksomheden behovet for idérig-dom: ”... for vi skal kunne løse noget, som andre ikke kan løse. DTU’ere har typisk en faglig idérigdom – ikke direkte kreativitet, men de er idérige inden for det fag-lige.” Interviewpersonen nævner et tænkt eksempel herpå: ”Der kommer en virksomhed og siger: ’vi har forsøgt at gøre dette produkt profitabelt og er ikke lykkedes. Kan I hjælpe?’ Det kræver, at man tænker sig om. Det kræ-ver forretningsviden, men også at man ser de ting, de ikke har set. Idérigdommen ligger jo så i, at man ved at bryde tingene ned på en anden måde og se det ander-ledes kan nå frem til en løsning.” (Kilde: Aftager, Konsulentbranchen) Ikke overraskende oplever nogle aftagere, at der er for lidt vægt eller meget vægt på de kernefaglige kompetencer, alt afhængig af hvilken type dimitten-der de ansætter hos dem. Nogle aftagere synes, at der er en god balance i vægtningen af kompetencer, men et flertal mener dog, at enten de generelle ingeniørfaglige eller ker-nefaglige kompetencer er vægtet for højt eller lavt set i forhold til deres egne behov. Her følger et par citater, som er med til at understøtte denne pointe. Citateksempler, holdning til vægtning af de kerne-faglige eller generelle ingeniørfaglige kompetencer ”Der er ekstremt meget fokus på de kernefaglige. De ved godt, at det er godt at være god til de kernefaglige kompetencer. Min vurdering er 70 pct. de kernefaglige, 25 pct. de generelle og 5 pct. de personlige. Jeg er hel-ler ikke sikker på, at det skal være anderledes.” (Aftager, Forsyningbranchen) ”Vi ligger vægt på de tekniske kompetencer, de andre er også vigtige. Men ingeniøruddannede skal slå sig på de tekniske kompetencer. Mange af vores ansatte sender vi på basale projektlederkurser. De skal forstå projekterne, det er så vigtigt at have indsigt i, hvorfor ledere agerer, som de gør.” (Aftager, Forsyningbranchen) ”Igen, at fokus på studiet er de fagfaglige kompetencer, og så kommer de generelle, og så kommer de person-lige. Og det er ikke nødvendigvis ikke det den vægt-ning, der er vores behov. Her er de fagfaglige kompe-tencer de mindst væsentlige. Det er lettere at bygge den fagfaglige kompetence op senere. Vi tager udvæl-ger dimittender efter det analytiske og deres evne til at lære.” (Aftager, Konsulentbranchen) ”Man frasorterer jo de kandidater, der ikke har den rette balance, så dem, de har, har den rette balance. Jeg sidder med maks. tre eller fire gode kandidater fra DTU per ansættelsesrunde.” (Aftager, Kommunikationsbranchen) DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 51


Report
To see the actual publication please follow the link above