Page 52

Report

5.6 De fire jobtyper – et gensyn fra 2012 I 2012 gennemførte DAMVAD en dimittend- og af-tagerundersøgelse af DTU’s kandidatuddannelser. Undersøgelsen viste, at aftagerne primært rekrutte-rer til fire forskellige jobtyper, hvor graden af faglig specialisering varierer på tværs af typerne. Boksen nedenfor oplister de fire jobtyper udviklet af DAM-VAD i 2012. De fire jobtyper Generalist, der arbejder med en bred form for sam-fundsrelaterede opgaver. Ingeniørfaglig generalist, der arbejder med grund-læggende områder inden for ingeniørfaget. Ingeniørfaglig specialist, der arbejder inden for et el-ler flere snævre fagområder med udvikling af produkter eller ydelser. Forskere, der arbejder med forskning på en forsk-ningsinstitution eller i en afdeling tilknyttet en forsk-ningsinstitution. Kilde: DAMVAD (2012): Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU’s 2-årige kandidatuddannelse Det viser sig i nærværende dimittend- og aftagerun-dersøgelse, at aftagernes rekrutteringskriterier og kompetencemæssige præference ikke har ændret sig siden undersøgelsen i 2012, og at diskussionen om generelle ingeniørfaglige kompetencer over for kernefaglige kompetencer stadig eksisterer. 5.6.1 Efterspørgsel efter den (ingeniørfaglige) generalist En gruppe af aftagere søger således stadig efter di-mittender, der har et bredere metodisk og fagligt ud-syn samt besidder en række forretningsorienterede kompetencer inden for økonomistyring, administra-tion, projektledelse mv. Det er fx væsentligt for disse aftagere, at dimittenderne stadig har en generel tek-nisk viden og en forståelse af, hvad tingene skal bruges til, samt et blik for sammenhænge. Dimitten-derne skal ikke være så specialiserede – til gen-gæld skal de hurtigt kunne sætte sig ind i et nyt om-råde. Nedenfor giver vi en række eksempler på konkrete jobfunktioner, som generalisten og den ingeniørfag-lige generalist varetager anno 2015-2016. Eksempler på generalistens jobfunktioner:  En konsulent, der udarbejder strategier og gen-nemfører evalueringer og analyser inden for den offentlige og private sektor (fx i Deloitte).  En finansieringskonsulent, som arbejder i en bank eller anden finansiel virksomhed, og som udvikler og arbejder med forskellige økonomi-ske modeller og IT-systemer (fx i Danske Bank). Eksempler på den ingeniørfaglige generalists job-funktioner:  En rådgivende ingeniør, der rådgiver inden for bygge- og anlæg, klima og energi samt vand og miljø (eks. COWI, Rambøll og NIRAS).  En projektleder ansat i en større statslig organi-sation, som er med til at styre og supportere nogle af de store ingeniørprojekter i virksomhe-den (fx DONG Energy). 5.6.2 Efterspørgsel efter den ingeniørfaglige specialist og forskeren Som beskrevet i afsnit 5.5.1 rekrutterer den anden gruppe af aftagere primært dimittender med en høj faglig specialisering, hvor dimittenden ofte skal indgå i et forskningsmiljø. Ligesom i 2012 er speci-alistkompetencer, 52 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM uanset hvilken retning der er tale om, afgørende for, om dimittenden ansættes. Aftagerne understreger, at det er en forudsætning, at de ikke selv skal oplære dimittenderne i de ker-nefaglige kompetencer under ansættelsen – de skal grundlægges under uddannelsen.


Report
To see the actual publication please follow the link above