Page 54

Report

6 Internationalisering Følgende kapitel belyser den oplevede værdi af in-ternationaliseringen af DTU’s uddannelser blandt dimittender og aftagere. Den første del af kapitlet ser på, hvilke faglige og personlige kompetencer di-mittenderne har opnået gennem deres udvekslings-ophold, mens den anden del ser på, hvilke interna-tionale kompetencer dimittenderne har opnået gen-nem DTU’s uddannelser i Danmark. 6.1 En fjerdedel af dimittenderne er på ud-veksling 25 pct. af dimittenderne i undersøgelsen har været på udveksling i forbindelse med deres uddannelse fra DTU, jf. figur 6.1. FIGUR 6.1 Har du været på et udlandsophold i forbindelse med din uddannelse fra DTU? 25% 75% Ja Nej Kilde: Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=1.331 Undersøgelsen viser, at udlandsophold i høj grad bidrager til de studerendes faglige og personlige ud-vikling, hvilket uddybes i de følgende afsnit. 6.2 Faglig værdi af udveksling er et bredt ud-syn og forståelse for forskellige faglige problemstillinger 83 pct. af dimittenderne vurderer, at deres udlands-ophold har påvirket deres faglige udvikling i nogen eller høj grad, jf. figur 6.2 nedenfor. Det fremgår af de åbne besvarelser, at dimitten-derne på det faglige område har haft glæde af at få adgang til andre kurser end dem, der bliver udbudt på DTU. Samtidig nævner flere, at det er en fordel at opleve et andet fagligt miljø og se faglige udfor-dringer fra en ny vinkel. En dimittend påpeger for eksempel, at udlandsopholdet har givet vedkom-mende ”forståelsen for forskellige opfattelser af samme faglige problemstillinger”. En anden dimit-tend nævner i forlængelse heraf, at udlandsophol-det har givet muligheden for ”at løse faglige pro-blemstillinger ud fra et andet perspektiv, end hvad jeg var vant til på DTU”. Derudover peges der på, at udlandsophold er med til at udfordre de læringsmetoder, som dimitten-derne har tilegnet sig på DTU. 54 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above