Page 56

Report

sonlig udvikling, er der i det følgende oplistet de for-dele ved udlandsophold, som dimittenderne har pe-get på:  Oplevelse af alternative uddannelsessystemer og arbejdsmodeller  Tilpasning til nye miljøer  Nye perspektiver på samfundet  Forbedrede sproglige kompetencer  Kulturforståelse  Forståelse af udenlandske markeder  Samarbejde på tværs af kultur  Internationalt netværk  Et styrket CV Flere dimittender nævner i de åbne besvarelser, at det har været frugtbart at komme uden for deres ”comfort zone” og opleve at studere på et uden-landsk universitet. En dimittend påpeger, at gennem udvekslingsopholdet ”indser den studerende vær-dien af den viden, som vedkommende har tilegnet sig under uddannelsen på DTU, og kan komme hjem med input til, hvordan undervisningen på DTU evt. kan forbedres”. Det tilføjes, at den studerende ligeledes opnår ”større ansvar for egen læring, og samarbejdsevner på tværs af kulturer forstærkes”. Ydermere kan udveksling give et miljøskift, som kan være med til at øge motivationen hos den stude-rende. Dette fremhæves af en dimittend i det føl-gende: ”Miljøskiftet var en stor fordel. Det øgede min gene-relle motivation til at studere, både i udlandet og da jeg kom hjem igen.” 6.4.1 Aftagerne fremhæver en større kulturfor-ståelse, sprogegenskaber og evne til at samarbejde på tværs af kulturelle skel Fra aftagernes perspektiv er det især kompeten-cerne kulturforståelse, evne til at samarbejde på tværs af forskellige nationaliteter, sprogkundskaber og evne til at tilpasse sig nye miljøer, som vægtes højt: ”Særlig positivt er det, hvis de også har international erfaring. Det giver en forståelse for verden uden for Danmark, som man godt kan have en tendens til at glemme, når man går på et dansk universitet. At man har været eksponeret for nogle ting, taget an-svar for sig selv, prøvet kræfter med andre arbejd-skulturer. Det beviser, at de har mod på nogle ting. På DTU er der mange internationale, men det er i en dansk setting.” 56 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM (Aftager, Konsulentbranchen) International samarbejdserfaring fremhæves ligele-des som værende vigtig i nedenstående citat. End-videre betragtes gode engelskkundskaber og kultur-forståelse også som en fordel: ”Det er en fordel, at man har arbejdet sammen med andre nationaliteter. At man får nogle færdigheder skriftligt og mundtligt på fremmedsprog. Engelsk er vigtigt, men i det hele taget den kulturelle forståelse. Sådan har det været alle de steder, jeg har været.” (Aftager, Forsyningsbranchen) Også i forskningsverdenen er kulturforståelse og evnen til at tilpasse sig nye miljøer nødvendig: ”I og med at forskningsverdenen er international, så er det en god lakmustest på at se, om folk kan passe ind i organisatoriske kontekster. Miljøskift er jo ind-lagt.” (Aftager, Uddannelsesbranchen) Der er generelt en anerkendelse af fordelene ved udvekslingsophold blandt aftagerne. Der er imidler-tid også nogle, som er mere skeptiske over for, i hvor høj grad et udvekslingsophold styrker de stu-derendes kompetencer:


Report
To see the actual publication please follow the link above