Page 58

Report

6.5 DTU er et internationalt orienteret univer-sitet – ifølge dimittenderne I surveyen vurderer dimittenderne, hvorvidt de har opnået forskellige internationale kompetencer i ud-dannelsen. Resultaterne er præsenteret i figur 6.4, der viser, at 87 pct. er enige eller overvejende enige i, at DTU er et internationalt orienteret universitet, når det kommer til undervisningen. I forhold til forsk-ningen vurderer 81 pct., at DTU er internationalt ori-enteret, mens 75 pct. tilkendegiver, at DTU har et internationalt orienteret studiemiljø. Knap halvdelen af dimittenderne er enige eller overvejende enige i, at de har opbygget et internationalt netværk gen-nem deres studier på DTU. Resultaterne viser således, at DTU samlet set vur-deres af dimittenderne til at være internationalt ori-enteret på flere måder. DTU har formået at interna-tionalisere uddannelserne og give de studerende in-ternationale kompetencer med på vejen. 6.6 Dimittenderne har opnået mundtlige og skriftlige fremmedsproglige kompetencer I figur 6.4 i afsnit 6.5 bliver dimittenderne bedt om at vurdere, hvilke internationale kompetencer de har opnået gennem deres uddannelse på DTU. For at undersøge sammenhængen mellem hhv. opnåede og efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet bliver dimittenderne bedt om at vurdere, hvilke in-ternationale kompetencer der er relevante på ar-bejdsmarkedet. 58 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM Dette fremgår af figur 6.5. De tre højest rangerede kompetencer, som vurde-res til at være de mest relevante på arbejdsmarke- FIGUR 6.4 Vurdering af forskellige kompetencer i uddannelsen Kilde: Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=1.330 53% 26% 51% 55% 43% 27% 23% 36% 26% 32% 10% 19% 15% 8% 8% 15% 6% 16% 3% 3% 1% 8% 6% 2% Jeg har gennem mine studier på DTU fået erfaringer med at samarbejde med studerende fra andre kulturer Jeg har gennem mine studier på DTU opbygget et internationalt netværk Jeg oplevede DTU som et internationalt orienteret universitet, for så vidt angår undervisningen Jeg oplevede DTU som et internationalt orienteret universitet, for så vidt angår forskningen Jeg oplevede DTU som et internationalt orienteret universitet, for så vidt angår studiemiljø Enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overejende uenig Uenig Ved ikke/Kan ikke huske


Report
To see the actual publication please follow the link above