Page 59

Report

det, jf. figur 6.5, er hhv. mundtlige (87 pct.) og skrift-lige (84 pct.) fremmedsproglige kompetencer samt evne til at samarbejde med udenlandske kolleger (86 pct.). Internationalt netværk vurderes som væ-rende det mindst relevante, idet 55 pct. vurderer det som værende irrelevant. Sammenholdt med figur 6.4 vurderer dimittenderne, at de opnår kompetencer i at samarbejde på tværs af kulturer gennem deres uddannelse på DTU – en kompetence, der i figur 6.5 vurderes som værende særdeles relevant på arbejdsmarkedet. De stude-rende opnår i mindre grad et internationalt netværk på DTU, jf. figur 6.4. Det er imidlertid ikke et område, som der nødvendigvis skal sættes ind på, da det vurderes som værende mindre relevant på arbejds-markedet af dimittenderne, som det fremgår af figur 6.5. FIGUR 6.5 Relevans af internationale kompetencer på arbejds-markedet 86% 45% 61% 62% 84% 87% 14% 55% 39% 38% 16% 13% Internationalt netværk Evne til at kunne samarbejde med udenlandske kolleger Forståelse af fremmede kulturer Globalt udsyn – tænker ikke kun nationalt Skriftlige fremmedsproglige kompetencer Mundtlige fremmedsproglige kompetencer Relevant ikke relevant Kilde: Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=1.325 I kapitel 5 angiver 92 pct. af dimittenderne, at de har fået evnen til at formulere sig på engelsk i en inge-niørfaglig sammenhæng gennem deres uddannelse på DTU. I de åbne besvarelser i afsnit 6.4 fremhæ-ver mange af dimittenderne endvidere, at deres sprogkundskaber er blevet styrket gennem et ud-landsophold såvel som evnen til at kunne samar-bejde med udenlandske kolleger, et globalt udsyn og forståelsen af fremmede kulturer. Disse kompetencer tillægges især stor værdi i inter-nationalt orienterede virksomheder: ”Det er en global virksomhed, og det her med at man har en forståelse for andre kulturer, er rigtig DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 59


Report
To see the actual publication please follow the link above