Page 60

Report

vigtigt. Der er mange, som ikke er danske, i virksom-heden, og i hverdagen tales der mere engelsk end dansk. Sprogkompetencen er bare så vigtig. Alt, hvad der skrives, er på engelsk. Så det er centralt at kunne, og der er udlandsophold relevant.” (Aftager, Produktionsbranchen) DTU er gennem internationaliseringsprocesser lyk-kedes med at klæde de studerende på i forhold til at imødekomme efterspurgte internationale kompe-tencer på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser imidlertid, at der også kan være stor værdi i at tage på udlandsophold både fagligt og personligt for den enkelte studerende. Baseret på interview med afta-gere peger undersøgelsen ligeledes på, at mange internationale virksomheder efterspørger dimitten-der med fremmedsproglige kompetencer, kulturfor-ståelse og et globalt udsyn – kompetencer, som i høj grad erhverves gennem udlandsophold. 6.7 Dimittender, som rejser ud af Danmark Data fra Danmarks Statistiks registre for årgangene 2003, 2008 og 2012 giver et billede af, hvor mange dimittender der rejser ud af Danmark, og hvor mange der bliver i Danmark efter dimission. 21 Man anses som udvandret, hvis man er registreret som udvandret i en-ten vandringsregistret (VNDS) i perioden fra dimissionsdato til ultimo 2014 Figuren viser, at udenlandske dimittender ikke bare er mere tilbøjelige til på et tidspunkt at bosætte sig i udlandet. De er også tilbøjelige til at blive kortere tid i Danmark, før første udrejse. Mens over halvdelen af de uden-lanske dimittender (57 pct.) rejser ud første gang allerede ½ år efter dimis-sion, venter størstedelen (58 pct.) af de danske dimittender mere end 3 år FIGUR 6.6 Andel, som er rejst til udlandet efter dimission, primo 2015 60 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM Kilde: DAMVAD Analytics 2015. Følgende registre er benyttet: KOTO, BEF, VNDS, DREAM Note: N=1771 (dansk) og 593 (udenlandsk) Figur 6.6 viser andelen af dimittender, som i perio-den fra dimissionsdato til primo 2015 er udrejst fra Danmark mindst en gang, fordelt på hhv. danske og udenlandske dimittender21. Der er altså tale om per-soner, der af en eller flere omgange har bosat sig uden for Danmark – uafhængigt af periodens varig-hed. Ca. 46 pct. af de udenlandske dimittender er udrejst fra Danmark en eller flere gange efter dimis-sion, mens det samme tal for danske dimittender er ca. 13 pct. Der er altså en markant forskel imellem de danske og udenlandske dimittender, ift. hvor til-bøjelige de er til at bosætte sig i udlandet efter endt uddannelse. At danske og udenlandske dimittender på et tids-punkt vælger at bosætte sig i udlandet efter dimis-sion betyder imidlertid ikke, at dimittenderne ikke også på tidspunkt bor og arbejder i Danmark efter før deres første udlandsophold. Dette betyder dog ikke, at de udrejste ikke på et senere tidspunkt kan vende tilbage for at bo og arbejde i Danmark. Eller i DREAM-databasen i perioden fra dimissionsdato til primo 2015. Dette betyder, at analysen af ud- og genindvandring bygger på 12 år for 2003-årgangen, mens dimittenderne kun observeres i 3 år for 2012-årgan-gen. 54,1% 87,2% 45,9% 12,8% Udenlandsk Dansk Bliver i Danmark Tager til udlandet


Report
To see the actual publication please follow the link above