Page 61

Report

dimission. Det er derfor interessant at se på, hvor lang tid dimittenderne bliver i Danmark, før de rejser ud første gang. I figur 6.7 ses andelen af udrejste dimittender, der bliver mindst et halvt, et og tre år efter dimission i Danmark før deres første udrejse. Det ses her, at udenlandske dimittender generelt udrejser hurtigere end danske dimittender. Mens lidt under halvdelen (43 pct.) af de udrejste udenland-ske dimittender bliver i Danmark mindst et halvt år før deres første udrejse, bliver lidt under halvdelen (42 pct.) af de udrejste danske dimittender mindst tre år. Det vil sige at over halvdelen (57 pct.) af de udrejste udenlandske dimittender bliver i Danmark mindre end et halvt år før deres første udrejse, mens stør-stedelen (58 pct.) af de udrejste danske dimittender bliver mere end tre år. 22 Det skal imidlertid bemærkes, at hvorimod 2003-årgangen observeres over en 12-årig periode, observeres 2012-årgangen kun over ca. tre år. Udviklingen er atlså ikke overraskende, fordi der er større sandsynlighed FIGUR 6.7 Andel udrejste danske og udenlandske dimittender, der bliver i Danmark mindst ½, 1 og 3 år før deres første udrejse 43,0% 80,2% 31,6% 69,6% 13,6% 42,3% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udenlandsk Dansk 1/2 år 1 år 3 år Kilde: DAMVAD Analytics 2015. Følgende registre er benyttet: KOTO, BEF, VNDS, DREAM Note: N=499 Andelen af udenlandske dimittender, der udvandrer, er dog faldende over tid, jf. figur 6.8. Således ud-vandrede knap 63 pct. af de udenlandske dimitten-der fra 2003-årgangen, mens det samme var tilfæl-det for knap 43 pct. af 2012-årgangen22.Til sam-menligning falder andelen af danske dimittender fra 17,8 pct. for 2003-årgangen til 9 pct. for 2012-årga-gen. Nedgangen er altså relativt større for de uden-landske dimittender end for de danske dimittender. for, at man har været udrejst i løbet af en 12-årig periode sammenholdt med en 3-årig periode. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 61


Report
To see the actual publication please follow the link above