Page 63

Report

7 Samlet vurdering af uddannelsen I dette kapitel sammenfatter rapporten, hvordan di-mittender og aftagere samlet set vurderer DTU’s ud-dannelser på en række parametre samt den udvik-ling, der har været i DTU’s kandidatuddannelser over de seneste fem års tid. 7.1 DTU’s uddannelser er af høj kvalitet I surveyen har dimittenderne angivet, hvorvidt de vurderede, at deres uddannelse var præget af høj kvalitet. I figur 7.1 fremgår dimittendernes svar. 97 pct. af de medvirkende dimittender angiver, at uddannelsen i nogen eller høj grad var præget af høj kvalitet. Kun 3 pct. angiver ”i mindre grad” eller ”slet ikke”. Dette bliver overordnet set bakket op af aftagerne, hvor de fleste overordnet set giver udtryk for, at det er nogle gode og dygtige kandidater, som de ansæt-ter fra DTU. ”På en skala fra 1 til 10, så er vi på en 8-9 stykker hvad angår dimittendernes kompetencer og uddan-nelsens kvalitet. Det er et af vores foretrukne uni-versiteter. Mit indtryk er, at fagligheden er i centrum. Stor faglig dybde, blandt de bedste vi ser. Andre har ikke helt samme bund, det gælder både de gene-relle ingeniørfaglige kompetencer og de faglige kompetencer.” (Aftager, Konsulentbranchen) FIGUR 7.1 I hvilken grad oplevede du, at din uddannelse fra DTU samlet set… 67% 59% 59% 30% 28% 3% 10% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 2% Var præget af høj kvalitet? Var præget af et godt studiemiljø? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kan ikke vurdere/ved ikke Kilde: Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=1.331 37% 35% 49% 5% 10% Levede op til dine forventninger? Matcher de krav, der bliver stillet på arbejdsmarkedet? DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 63


Report
To see the actual publication please follow the link above