Page 64

Report

7.2 Godt studiemiljø på DTU Det samme billede går igen, hvad angår dimitten-dernes vurdering af studiemiljøet på DTU. Generelt er der en overvejende positiv holdning blandt dimit-tenderne. 87 pct. mener, at deres uddannelse i no-gen eller høj grad var præget af et godt studiemiljø. 11 pct. angiver dog omvendt, at deres uddannelse kun i mindre grad eller slet ikke var præget af et godt studiemiljø. Se også DTUs studiemiljøundersøgelse, som kan bekræfte dette positive billede24. 7.3 Uddannelserne lever op til dimittender-nes forventninger Dimittenderne er i surveyen blevet spurgt ind til, hvorvidt deres uddannelse levede op til deres for-ventninger. Igen er der en positiv tilbagemelding fra dimittenderne, idet 94 pct. har angivet, at uddannel-sen i nogen eller høj grad levede op til deres for-ventninger. Kun fem pct. vurderer, at uddannelsen i mindre grad eller slet ikke levede op til deres for-ventninger. Aftagerne er generelt set enige om, at dimittender-nes kompetencer lever op til deres forventninger og har en høj kvalitet. ”Det gør de generelt fuldt ud lever op til forventnin-ger. DTU gør et godt stykke arbejde ift. de fagom-råder, jeg kender til. De har en lang tradition med tæt kontakt til industrien. De har samarbejder, ma-sterprogrammer og ph.d.-projekter. Vores studen-termedhjælper kommer også fra DTU. I forhold til andre universiteter er de langt tættere på. De lytter og lægger vægt på den tætte kontakt.” 24http://www.dtu.dk/Uddannelse/Studieliv/DTU-udvikler-studiemil-joeet/ DTU-Studiemiljoeundersoegelsen 64 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM (Aftager, Medicobranchen) Igen er der dog forskel på, om aftagerne oplever den rette balance i kompetencer. Hvor nogle afta-gere efterspørger flere generelle ingeniørfaglige kompetencer, efterspørger andre mere fokus på de kernefaglige kompetencer i uddannelsen. Det af-spejler sig naturligt også i deres vurdering af, om uddannelserne lever op til deres forventninger, fordi de efterspørger de kompetencer, de selv har brug for. ”Dem, vi har, der har den rette fagbaggrund og ker-nekompetencer, de lever op til det. Der er ikke langt imellem dem, men det svinger. Gode erfaringer med dimittender fra DTU generelt… Det er ikke alle insti-tutter, der leverer lige godt.” (Aftager, Konsulentbranchen) 7.4 Uddannelsen matcher kravene på ar-bejdsmarkedet Endelig blev dimittenderne også bedt om at vur-dere, hvorvidt deres uddannelse matchede de krav, der bliver stillet på arbejdsmarkedet. 86 pct. af de medvirkende dimittender svarer, at de i nogen eller høj grad oplever, at deres uddannelse matcher de krav, der bliver stillet på arbejdsmarkedet. 11 pct. af dimittenderne oplever, at det kun ”i mindre grad” el-ler ”slet ikke” er tilfældet. Dette billede bekræftes også i de gennemførte in-terview med aftagere. De fleste aftagere giver me-get positive tilbagemeldinger. Adspurgt om dimitten-der fra DTU matcher hans behov, udtrykker en afta-ger det således:


Report
To see the actual publication please follow the link above