Page 65

Report

”Det gør de i stor stil, de er dygtige, det er de sgu. De er meget dedikerede og har mod på at få prøvet deres læring af i virkeligheden” (Aftager, Konsulentbranchen) Overordnet er aftagere således meget tilfredse med de kompetencer, som dimittenderne fra DTU har med sig, men peger samtidig på en række forskel-lige potentialer for at forbedre matchet mellem DTU’s uddannelser og arbejdsmarkedets forvent-ninger og krav: ”Jeg synes, at det ville være fint med mere dialog mellem fx virksomheder og professorer. Vi holder en del gæsteforelæsninger, og der kommer vi med den anvendelsesorienterede vinkel. Vi siger, hvad vi kigger efter, og vi forsøger at motivere de stude-rende, ved at sige hvad vi bruger, og hvorfor. Og det er fedt for de studerende – det er godt for de stude-rende at komme ud at bruge deres faglige viden.” (Aftager, IT-branchen) Flere aftagere peger også på muligheder for et øget praktik- og eller projektsamarbejde mellem arbejds-markedet og DTU under selve uddannelsen som den vigtigste kilde til at sikre det bedst mulige match: ”Få de studerende ud så hurtigt som muligt – praktik eller at være tilknyttet en virksomhed på et projekt-arbejde. Det giver godt, at de lærer noget og får en uddannelse, der har lidt mere indhold, der kan bru-ges i den virkelige verden. Den uddannelsen skal selvfølgelig heller ikke kun fokuseres på industrien, for ellers går det teoretiske tabt.” (Aftager, Medicobranchen) 7.4.1 Dimittenderne har let ved at håndtere overgangen til arbejdsmarkedet Aftagerne oplever generelt, at dimittenderne har let ved at håndtere overgangen fra uddannelse til ar-bejdsmarked, herunder at sætte deres teoretiske vi-den i spil i en praktisk kontekst. Men aftagerne frem-hæver dog også behovet for at støtte dimittenderne i det arbejde. ”Det har de ikke, nej svært ved overgangen fra ud-dannelse til arbejdet. De skal selvfølgelig guides lidt. Og selvom de har en masse basisviden, så skal de lige finde ud af, hvordan de i afdelingen gør tin-gene. Men overgangen er ikke kritisk, og de er lette at integrere.” (Aftager, Forsyningsbranchen) 7.5 97 pct. anbefaler DTU til andre Som det allersidste spørgsmål i surveyen er dimit-tenderne blevet bedt om at vurdere, i hvor høj grad de vil anbefale DTU til andre som uddannelsesinsti-tution. Det er en overordnet vurdering af uddannel-sen, som samler alle aspekter i et samlet mål. 97 pct. af de medvirkende dimittender angiver, at de i nogen eller høj grad vil anbefale DTU til andre, mens kun én pct. i mindre grad eller slet ikke vil an-befale DTU til andre. FIGUR 7.2 I hvor høj grad vil du anbefale DTU til andre? 84% 13% 1% 0% 1% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kan ikke vurdere/ved ikke Kilde: Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=1.412 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 65


Report
To see the actual publication please follow the link above