Page 66

Report

7.6 DTU-kandidat vs. kandidat fra en anden uddannelsesinstitution På spørgsmålet om, hvorvidt aftagerne specifikt går efter en DTU-kandidat eller en kandidat fra en an-den dansk/udenlandsk uddannelsesinstitution, sva-rer stort set alle aftagere, at det ingen betydning har, at kandidaten er dimitteret fra DTU. Aftagerne ople-ver generelt et højt fagligt niveau fra de danske ud-dannelsesinstitutioner og skeler derfor primært til kandidatens generelle, faglige og personlige kom-petencer og kun i begrænset omfang til ”oprindel-sessted”. ”Vi lægger vægt på, at de kandidaterne kommer fra en uddannelsesinstitution, der har noget kvalitet – ligegyldigt om det er DTU eller en anden institution med et højt fagligt niveau. De er fagligt højt akkredi-teret på DTU, men det tæller ikke mere end andre uddannelsesinstitutioner.” (Aftager, Produktionsbranchen) Flere aftagere, der er placeret i hovedstadsområdet, understeger dog, at de i højere grad kender til ind-hold og sammensætning i DTUs uddannelser og dermed har et godt indblik i, hvilke (forventede) kompetencer DTU’s dimittender har opnået i deres studietid. Flere aftagere er også selv uddannet fra DTU og kender derfor det faglige niveau på DTU bedre end på andre uddannelsesinstitutioner. Det er, ifølge nogle aftagere, måske indirekte med til at favorisere dimittender fra DTU i en ansættelses-mæssig sammenhæng. 66 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above