Page 67

Report

8 Metode og datagrundlag 8.1 Analyse af registerdata Registerdata er anonymiserede historiske oplysnin-ger om enkeltpersoner og virksomheder i Danmark. Disse er indsamlet af forskellige myndigheder til ad-ministrativt formål. Kilderne til registerdata er altså offentlige registre som fx Folkeregistret, Indkomst-registret mv. Disse data samles og struktureres af Danmarks Statistik. De første data stammer fra 1980’erne, mens de nyeste registeroplysninger ty-pisk er ét til halvandet år gamle, før de er klar til an-vendelse. Ved hjælp af disse anonymiserede administrative data er det muligt at lave detaljerede analyser af di-mittendernes socioøkonomiske forhold, arbejds-markedsstatus og analyser af arbejdsgiverkarakte-ristika. En særlig fordel ift. øvrige datakilder er, at det er muligt at genfinde dimittender, der er dimitte-ret for fx fem og ti år siden og følge deres beskæfti-gelsessituation over en længere årrække. Konkret tilgås de anonymiserede data via DAMVAD Analytics forskeradgang hos Danmarks Statistik, og de nødvendige koblinger af registre og beregninger foretages i statistikprogrammet STATA. 8.1.1 Registerpopulation Registeranalysen anvender registerdata på alle DTU-dimittender fra de tre årgange 2003, 2008 og 2012. Totalpopulationen består som udgangspunkt af i alt 2.374 dimittender, der fordeler sig på de tre årgange som vist i tabel 8.1. TABEL 8.1 Dimittendpopulation i registerdata Årgang Antal Andel (%) 2003 589 24,8 2008 739 31,1 2012 1.046 44,1 Total 2.374 100,0 Kilde: Danmarks statistik, Register: KOTO Det præcise antal observationer vil variere for hver konkret beregning og er angivet i noten under hver figur og tabel. Dette skyldes for det første, at ikke alle årgange kan følges over længere tidsperioder, fx vil 2003-årgangen være den eneste årgang, der kan følges over mere end fem år. For det andet kan det skyldes, at en dimittend ikke er omfattet af det pågældende register, fx vil ledige ikke fremgå i et lønmodtagerregister. For det tredje kan der være et begrænset antal dimittender, der ikke kan genfindes pga. manglende observationer i det pågældende re-gister. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 67


Report
To see the actual publication please follow the link above