Page 69

Report

I figur 8.1. ovenfor ses en nærmere beskrivelse af, hvilke registre der anvendes i de forskellige register-analyser. 8.2 Spørgeskemaundersøgelse (survey) 8.2.1 Udvikling af spørgeskema Spørgerammen til spørgeskemaundersøgelsen er udviklet i samarbejde med DTU, og den bygger både på spørgeskemaet fra dimittend- og aftager-undersøgelsen i 2012 samt ønsker til nye spørgs-mål. Spørgerammen indeholder en række faste spørgsmål, som stilles til alle dimittender, og en række skræddersyede spørgsmål om kernefaglige kompetencer, der stilles til dimittender inden for de-res specifikke uddannelsesretning. I alt har DAM-VAD Analytics udviklet 2725 unikke spørgeskemaer, der er godkendt af de enkelte uddannelser på DTU. DTU har derefter oversat spørgeskemaet til engelsk af hensyn til de udenlandske dimittender. 8.2.2 Gennemførelse af spørgeskemaundersø-gelsen Spørgeskemaerne blev herefter sat op i Enalyzer, der er en online platform til at udsende surveys pr. mail. Herefter blev skemaerne pilottestet blandt fem dimittender, der havde mulighed for at kommentere på, om spørgsmålene var nemme at forstå, om svarmulighederne var de rigtige, om længden var hensigtsmæssig mv. Input fra pilottestene blev ef-terfølgende indarbejdet i spørgeskemaerne. 8.2.3 Udsendelse af online survey Efter endelig godkendelse fra DTU blev surveyen udsendt til en lille gruppe af dimittenderne – en så-kaldt ”soft launch”. Soft launch er en metode til at 25 Da ingen studerende fra Fotonik er dimitteret i perioden 2012-2014, har disse studerende ikke medvirket i undersøgelsen – og derfor er der heller ikke udviklet et spørgeskema til dem. fange eventuelle fejl i opsætning af surveyen og tje-ner dermed som en sidste kvalitetssikring, inden surveyen bliver lanceret til den store gruppe af mod-tagere. Efter at have kvalitetssikret spørgeskemaet på bag-grund af de første indkomne svar blev den udsendt online til alle de dimittender, hvor DTU var i besid-delse af en e-mailadresse26. I alt var det muligt at sende surveyen per e-mail til 2.736 ud af 3.104 di-mittender, der er dimitteret fra DTU i perioden 2012 til 2015. 8.2.4 Udsendelse af invitation per post Der blev sideløbende med den online survey-ud-sendelse udsendt en invitation til at deltage i spør-geskemaundersøgelsen per post til de dimittender, hvor DTU ikke besidder deres private e-mailadres-ser. Dimittendernes navne blev beriget med adres-ser gennem underleverandør. Invitationen indeholdt et link til den online survey samt et personligt ID og login. Invitationen blev sendt postalt til i alt 290 dimitten-der. Det har ikke været muligt at kontakte de dimit-tender, hvor DTU hverken har registreret en privat e-mailadresse eller postal adresse. Det drejer sig om 58 dimittender, som således ikke indgår i denne dimittendundersøgelse. Derudover har nogle kon-taktoplysninger vist sig at være falske. Her er mails bouncet, og breve er kommet retur. I alt 56 personer falder i denne kategori, som således heller ikke er blevet kontaktet. I alt har 2.990 dimittender modtaget invitationen til spørgeskemaundersøgelsen. Der blev sendt to elektroniske rykkere til dimittenderne samt en postal rykker i de tre uger, surveyen var aktiv. 26 Dimittendernes kontaktoplysninger stammer fra STADS og DTU’s Alum-nedatabase. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 69


Report
To see the actual publication please follow the link above