Page 70

Report

DTU valgte efter samråd med DAMVAD Analytics at gennemføre telefoniske interview (Computer Assi-sted Telephone Interviews) gennem en underleve-randør for at indsamle ekstra besvarelser på de ud-dannelser, der på det tidspunkt var underrepræsen-terede i undersøgelsen. Via telefonen blev dimitten-derne guidet igennem spørgeskemaet, og det var med til at styrke antallet af besvarelser med i alt 140 besvarelser. 8.2.5 Svarprocent og brug af ufuldstændige besvarelser I alt har 1.332 dimittender gennemført spørgeske-maet, hvilket giver en svarprocent på 43 pct. for alle dimittender fra de tre årgange. Da en række af de private e-mailadresser og postale adresser, vi har fået udleveret af DTU, ikke længere er aktive/gyl-dige, udgår 114 dimittender af populationen, fordi det ikke har været muligt at kontakte dem. Blandt de 2.990 dimittender, vi har været i stand til at kontakte, er svarprocenten 45 pct. 8.2.6 Ufuldstændige besvarelser Hertil kommer, at 202 dimittender har påbegyndt spørgeskemaet uden at afslutte det. Disse besva-relser er delvis medtaget i undersøgelsen. De dimit-tender, der har udfyldt spørgeskemaet til og med spørgsmål 25, er medtaget i undersøgelsen til og med dette spørgsmål. Det svarer til 120 dimittender, som er medtaget i undersøgelsen. Derfor er den reelle svarprocent på de indledende spørgsmål således 49 pct. Efter spørgsmål 25 i spørgeskemaet har vi kun valgt at medtage de fuldstændige besvarelser. Spørge-skemaet er vedlagt i bilag 3. Vi har valgt denne til-gang for at sikre, at alle personer, som blot har åb-net surveyen uden at udfylde spørgeskemaet, bliver sorteret fra, samtidig med at der ikke smides unø-dige relevante surveyresultater væk. Samtidig sikrer vi, at samplet holdes nogenlunde konsistent gen-nem undersøgelsen – hvilket højner gennemskue-ligheden. 8.2.7 Repræsentativitetsanalyse De indkomne besvarelser i surveyen udgør et re-præsentativt udsnit af populationen (det samlede antal dimittender) målt på en række baggrundsvari-able. Som det fremgår af tabel 8.2, er fordelingen af svar på tværs af uddannelser rigtig pæn. Der er ikke no-gen (dimittender fra disse) uddannelser, som er markant underrepræsenterede, set i forhold til hvor mange dimittender der går på selve uddannelsen. TABEL 8.2 Svarprocent per uddannelse, andel Uddannelse Andel I popula-tion Andel I sample Telekommunika-tion 70 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 2,35% 2,1 % Akvatisk teknologi 1,19% 1,43% Anvendt kemi 2,93% 3,30% Bioinformatik og Systembiologi 1,74% 1,95% Bioteknologi 5,05% 4,73% Byggeteknologi 10,27% 7,88% Bygningsdesign 2,83% 3,68% Bæredygtig energi 5,31% 5,78% Design og innova-tion 5,18% 4,80% Digitale me-dieteknologier 3,48% 3,53% Elektroteknologi 6,99% 5,63% Farmateknologi 0,64% 0,53% Fysik og na-noteknologi 3,35% 4,43% Fødevaretekno-logi 1,09% 1,13% Geofysik og Rum-teknologi 0,13% 0,08% Informations-teknologi 7,79% 7,66% Kemisk og bioke-misk teknologi 3,64% 3,83% Konstruktion og mekanik 4,60% 5,18% Lyd og akustisk teknologi 1,61% 1,43% Mat. modellering og computing 5,47% 5,11% Materiale- og procesteknologi 1,13% 1,43%


Report
To see the actual publication please follow the link above