Page 71

Report

Medicin og tekno-logi 3,73% 4,43% Miljøteknologi 4,44% 5,03% Olieteknologi 1,13% 1,05% Planlægning, in-novation og ledelse 8,66% 8,11% Transport og lo-gistik 1,71% 2,40% Vindenergi 3,06% 3,23% Uden retning 0,48% 0,15% Total 100,00% 100,00 % Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra DTU og besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen. Note: N=3.106 og N=1.302. Samplet udgør de medvirkende dimittender i spørgeskemaundersøgelsen Repræsentativitet for køn er fremstillet i figur 8.2 og viser, at repræsentativiteten er meget pæn på tværs af køn, hvorfor der ikke er behov for at tage forbe-hold herfor i undersøgelsen. FIGUR 8.2 Svarprocent, fordelt på køn, andel 70,65% 70,57% 29,35% 29,43% Sample Population Kvinde Mand Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra DTU og besvarelser i i spør-geskemaundersøgelsen. Note: N=3.016 og N=1.302 Det samme mønster gør sig gældende, hvis man kigger på tværs af de tre årgange, som fremstillet i figur 8.3. FIGUR 8.3 Svarprocent per årgange, andel 39,11% 35,64% 29,88% 30,59% 31,01% 33,77% Sample Population 2012 2013 2014 Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra DTU og besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen. Note: N=3.016 og N=1.302 8.3 Kvalitative interview 8.3.1 Interviewguide og rekruttering DAMVAD Analytics har gennemført 50 kvalitative interview med rekrutteringsansvarlige eller afde-lingsledere hos relevante aftagere. Interviewene blev foretaget som semistrukturerede interview, hvor intervieweren benytter sig af en interviewguide med fastlagte spørgsmål, men hvor der stadig er mulighed for fleksibilitet i respondentens svar. For-delen ved den semistrukturerede tilgang til interview er, at besvarelserne bliver mere systematiske, og at tendenser i materialet herved står tydeligere frem. Især ved en interviewmængde som i nærværende undersøgelse er det en fordel med denne struktur. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 71


Report
To see the actual publication please follow the link above