Page 72

Report

Udkast til interviewguiden er udarbejdet af DAM-VAD Analytics, som er godkendt af DTU. Interview-guiden er vedlagt i bilag 4. Rekrutteringen af aftagere til interviewene er sket via spørgeskemaundersøgelsen, hvor dimitten-derne kunne angive deres nuværende arbejdsplads og navnet på en overordnet, vi måtte tage kontakt til. Der var lagt vægt på primært at interviewe ledere, der er tæt på dimittenderne i dagligdagen, frem for interview med specialiserede HR-afdelinger mv. Som supplement hertil har DTU bidraget med rele-vante kontaktpersoner fra deres aftagerpaneler og samarbejdsrelationer, som også er blevet inter-viewet. 8.3.2 De medvirkende aftagere Aftagerne er udvalgt, så de repræsenterer forskel-lige størrelser, uddannelsesretninger og brancher for at sikre en bred fordeling af aftagertyper i inter-viewene. Aftagerinterviewene blev foretaget i perioden okto-ber 2015 – januar 2016. De foregik telefonisk, og noter blev nedfældet simultant og uddybet til et re-ferat umiddelbart efter interviewets afslutning for at sikre en gengivelse af alle detaljer. De medvirkende virksomheder fremgår af tabel 8.3 nedenfor. DAMVAD Analytics foretog indledningsvis ti eksplo-rative interview med større aftagervirksomheder, som havde deltaget i dimittend- og aftagerundersø-gelsen i 2012. I de eksplorative interview havde vi mulighed for at stille flere supplerende spørgsmål til aftagernes svar og få testet, om spørgsmålene i in-terviewguiden 72 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM var forståelige og hensigtsmæssige ift. at afdække formålet med undersøgelsen. 8.3.3 Databehandling Der er foretaget en induktiv databehandling af inter-viewene i det kvalitative databehandlingsprogram Nvivo 10. Dette program muliggør kompleksitetsre-ducering af de omfattende kvalitative data via tema-tisering og kodning. Herved sikres relevante indsig-ter, uden der gås på kompromis med datatypens autenticitet. I overensstemmelse med de overordnede tematik-ker er passende under- og overkoder (child og ag-gregate nodes) anvendt i databehandlingen med Nvivo 10. Se kodebog i bilag 5.


Report
To see the actual publication please follow the link above