Page 8

Report

1 Indledning, undersøgelsesdesign og læsevejledning Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har i efteråret 2015 gennemført en dimittend- og aftagerundersø-gelse blandt dimittender fra DTU’s 2-årige kandidat-uddannelse og deres aftagere. Resultaterne af un-dersøgelsen vil blive anvendt i DTU’s løbende ar-bejde med at kvalitetsudvikle kandidatuddannelsen. Uddannelsen giver titlen cand.polyt. (civilingeniør). Dimittend- og aftagerundersøgelsen har primært fo-kus på dimittendernes udbytte af deres uddannelse på DTU og de kompetencer, de har opnået på stu-diet, samt på aftagernes vurdering af dimittender-nes kompetencer i jobbet og af DTU’s uddannelser som helhed. Derudover belyses en række andre te-maer som dimittendernes arbejdsmarked, overgang fra studie til job og internationalisering. Undersøgelsen består af en spørgeskemaundersø-gelse blandt dimittender fra årene 2012 til 2014, en registeranalyse af årgangene 2003, 2008 og 2012, samt en kvalitativ aftagerundersøgelse. Alle under-søgelsens dele samt det overordnede undersøgel-sesdesign, analyse og afrapportering er gennemført af DAMVAD Analytics for DTU. DAMVAD gennem-førte også DTU’s dimittend- og aftagerundersø-gelse i 2012. For at have mulighed for at sammenligne resulta-terne fra dimittend- og aftagerundersøgelser over tid indeholder dimittend- og aftagerundersøgelsen mange af de samme spørgsmål i spørgeskemaun-dersøgelsen som i undersøgelsen fra 2012. Dimit-tend- og aftagerundersøgelsen fra 2012 bestod så-ledes af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til dimittender fra civilingeniøruddannelsen og en afta- 1 I DTU’s studieadministrative data forefindes også kategorien ”ingen ret-ning”, som i praksis dækker over en selvstændig kandidatretning. Dimit-tenderne fra denne udefinerede kandidatretning medvirker i spørgeske-maundersøgelsen, og det drejer sig om 15 dimittender. gerundersøgelse baseret på interview med 50 virk-somheder, der havde civilingeniør dimittender an-sat. 1.1 Undersøgelsens målgruppe Dimittend- og aftagerundersøgelsens målgruppe er dimittender fra de 28 uddannelsesretninger på DTU’s 2-årige kandidatuddannelse1, der dimitte-rede i årene 2012-2014. 1.2 Undersøgelseselementer og metoder Figur 1.2 nedenfor illustrerer dimittend- og aftager-undersøgelsens 8 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM design, som er inddelt i tre hoved-elementer: 1. Dimittendundersøgelse, som primært afdæk-ker dimittendernes vurdering af egne kompe-tencer og deres overgang til arbejdsmarkedet. 2. Dimittendernes karriereveje, som er en regi-steranalyse af beskæftigelses- og arbejdsmar-kedstilknytning blandt hele DTU’s dimittendpo-pulation på tre udvalgte årgange (2003, 2008 og 2012). Analysen kortlægger samtidig dimitten-dernes geografiske mobilitet samt de udenland-ske dimittenders2 nuværende tilknytning til det danske arbejdsmarked. 3. Aftagerundersøgelse med aftagere med hen-blik på at afdække aftagernes vurdering af di-mittendernes kompetencer og deres fremadret-tede kompetencebehov. Nedenstående figur 1.1 gengiver de tre beskrevne hovedelementer samt den metode, der er anvendt 2 Udenlandske dimittender er defineret som udenlandske statsborgere jf. kapitel 3


Report
To see the actual publication please follow the link above