Page 9

Report

for at indsamle viden og data inden for hvert hoved-element. Som det fremgår af figuren, bygger undersøgelsen på tre forskellige metoder: 1. Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse (survey) 2. Kvalitative interview 3. Registeranalyse af registerdata (populations-data) Undersøgelsen sikrer dermed metodetriangulering, hvor viden og data indsamles på forskellig vis for at højne undersøgelsens validitet. 1.3 Datagrundlaget fra survey og register-data Registerdata fra Danmarks Statistik leverer viden om samtlige dimittender. Dette suppleres med data indsamlet fra spørgeskemaundersøgelsen (sur-veyen). For at få et overblik over populationen giver vi først her en overordnet generel karakteristik af, hvilke dimittender der indgår i denne undersøgelse. Populationerne i hhv. surveyen og registerdataana-lysen er nemlig ikke ens. I surveyen undersøges de sidste tre dimittendår-gange – kandidater, som er dimitteret i kalender-årene 2012, 2013 og 2014. FIGUR 1.1 Dimittend- og aftagerundersøgelsens undersøgelsesdesign 2. 1. Dimittendundersøgelse Aftagerundersøgelse 3. Registeranalyse DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 9 Kilde: DAMVAD Analytics, egen fremstilling, 2015 10 eksplorative interview med aftagere 40 dybdegående interview med aftagere Viden om Elementer Fokusgruppeinterview (pilottest) Spørgeskemaundersøgelse med dimittender, årgang 2012-2014 Dimittendernes karriereveje, løn og jobfunktioner Udenlandske DTU dimit-tenders tilknytning Geografisk mobilitet Dimittendernes egen vurdering af kompetencer samt karriereveje Aftagernes vurdering af dimittendernes kompetencer og DTU’s uddannelser Registerundersøgelse blandt hele dimittend-populationen, årgang 2003, 2008 og 2012


Report
To see the actual publication please follow the link above