Page 90

Report

Skrev speciale i virksomheden Via løntilskud/virksomhedspraktik 5. Hvilken betydning vurderer du, at følgende faktorer havde for, at du fik dit første job? (Angiv kun ét svar pr. spørgsmål) Stor betydning Nogen betyd-ning Mindre betyd-ning Ingen betyd-ning 90 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM Ikke relevant Din generelle ingeniør-faglig-hed (kompeten-cer, som er fæl-les for alle kan-didater fra DTU fx evnen til at anvende tek-nisk- videnska-belige teorier og metoder) Din specialise-ring på kandi-dat- uddannel-sen Dit speciale-emne Dit netværk Erfaring fra stu-diejob Erfaring fra pro-jekter med en virksomhed Udlandsophold


Report
To see the actual publication please follow the link above