Page 27

Aarsrapport_2016

FINANSIEL REDEGØRELSE 2.4 Øvrige indtægter på finansloven Øvrige indtægter på finansloven omfatter Øvrige formål og Negativt kapitaltilskud. Øvrige formål er i 2016 på 76 mio. kr. og dermed 1 mio. kr. højere end i 2015. Det negative kapitaltilskud er faldet med 1 mio. kr. fra -61 mio. kr. til -60 mio. kr. Nettoindtægten på 16 mio. kr. er 3 mio. kr. højere end sidste år. Eksterne midler til forskning Indtægter på eksterne midler til forskning udgør 1.723 mio. kr., hvilket er 60 mio. kr. højere end sidste år. Stigningen afspejler ned- og opgange for en række institutter i de eksterne forskningsindtægter, men samlet er der en øget aktivitet. Eksterne midler til forskning indtægtsføres i takt med forbruget. Kommerciel indtægtsdækket virksomhed Kommerciel indtægtsdækket virksomhed udgør 297 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. lavere end i 2015. Andre indtægter I 2016 har DTU haft andre indtægter for i alt 299 mio. kr., hvilket er et fald på godt 31 mio. kr. i forhold til 2015. Indtægterne fordeler sig med 251 mio. kr. fra huslejeindtægter og relaterede salg af forsyninger samt fra notesalg og konferencer. 3 mio. kr. er salg af patenter, og 45 mio. kr. kan henføres til deltagerbetaling for deltids- og masteruddannelser samt anden kursusvirksomhed. Faldet i salg af patenter/værdiregulering af patentporteføljen på 40 mio. kr. siden 2015 skyldes et ændret regnskabsprincip, hvor patentudgifter nu aktiveres direkte på balancen i stedet for først at omkostningsføres i driften, for derefter ved en indtægt, at overføres til balancen. OMKOSTNINGER Driftsomkostninger bygningsdrift På bygningsområdet er driftsomkostningerne på 602 mio. kr., hvilket er 15 mio. kr. højere end i 2015. Stigningen skyldes bl.a. færdiggørelsen af byggeriet til samling af life science og bioengineering aktiviteterne, hvor der er indgået forlig med rådgivere samt en hensættelse til reetablering af lejemålet til DTU Biosustain beliggende hos Scion DTU i Hørsholm. Personaleomkostninger Personaleomkostninger udgør 2.963 mio. kr., en stigning på 44 mio. kr. i forhold til 2015. Dette skyldes primært overenskomstmæssige lønreguleringer svarende til 1,5 pct. Andre ordinære driftsomkostninger Posten udgør 971 mio. kr., hvilket er 55 mio. kr. lavere end i 2015 som følge af omkostningseffektiviseringer i 2016. Regnskabsmæssige af- og nedskrivninger Posten udgør i alt 328 mio. kr., hvilket er en stigning på 20 mio. kr. i forhold til 2015. Afskrivningerne stiger primært som følge af en ændret afskrivningsperiode fra 15 til 5 år på patenter, som blev indført i 2015 – men som også har effekt i 2016. Derudover er der flere store byggerier, der er færdiggjort, således at afskrivningerne er begyndt i 2016. Andre driftsposter Posten udviser en omkostning på 10 mio. kr. i 2016 som følge af afgang på, og nedskrivning af, andre kapitalandele. Finansielle poster De finansielle nettoposter udgør i 2016 en omkostning på 112 mio. kr., hvilket er en stigning på 5 mio. kr. i forhold til 2015. Dette skyldes primært højere renteudgifter, som følge af fuldsårseffekten af optagelsen af nye realkreditlån på i alt 1 mia. kr. i september 2015. LEDELSESBERETNING 27


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above