Page 28

Aarsrapport_2016

2.4 FINANSIEL REDEGØRELSE BALANCE ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Universitetets immaterielle anlægsaktiver udgør 26 mio. kr., hvilket er 16 mio. kr. lavere i forhold til 2015. Dette skyldes øgede afskrivninger i 2016, som følge af en ændring af afskrivningsprincippet på patenter fra 15 til 5 år i 2015. Aktiverne består af software og patenter. Materielle anlægsaktiver I 2016 er investeringerne i materielle anlægsaktiver 1.141 mio. kr. Heraf er 755 mio. kr. investeringer i bygninger og installationer, mens den øvrige del er investeret i forsøgsudstyr, maskiner, biler, IT-udstyr, inventar og anlægsaktiver under udførelse. Universitetets investeringer i bygninger foretages med udgangspunkt i en 10-års investerings- og moderniseringsplan, der løbende justeres. De tre største enkeltinvesteringer i 2016 på i alt ca. 619 mio. kr., vedrører bygningen til DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttets aktiviteter inden for life science og bioengineering, nye bygninger til henholdsvis DTU Fotonik og DTU Biosustian. Disse bygninger er blevet aktiveret i 2016. Tilgang af investeringer i 2016, som er finansieret af donationer, er 96 mio. kr. mod 114 mio. kr. i 2015. Universitetets materielle anlægsaktiver udgør herefter 6.919 mio. kr., hvilket er en stigning på 860 mio. kr. i forhold til 2015. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver udgør 360 mio. kr. mod 375 mio. kr. i 2015, hvilket er et fald på 15 mio. kr. Faldet skyldes primært en lavere markedsværdi for andre kapitalandele på 10 mio. kr. og afdrag på lån fra datterselskabet Scion DTU A/S på 4 mio. kr. OMSÆTNINGSAKTIVER Omsætningsaktiver udgør 2.571 mio. kr., hvilket er et fald på 247 mio. kr. i forhold til 2015. Dette skyldes et fald i likvide beholdninger på 330 mio. kr. primært som følge af investeringer i henhold til universitetets investerings- og moderniseringsplan. I modsat retning trækker en optagelse af realkreditlån på i alt 535 mio. kr. i december 2016. EGENKAPITAL DTU’s egenkapital er ultimo 2016 på 2.040 mio. kr., hvilket er 296 mio. kr. lavere end i 2015. Der har i 2016 været en negativ regulering af markedsværdien af renteswaps på 302 mio. kr. Renteswaps er indgået med henblik på at sikre DTU en fast, lav lånerente de næste 20-30 år. Soliditetsgraden udgør ved udgangen af året 21 pct. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter udgør for året -330 mio. kr. (2015: 851 mio. kr.). Universitetets likviditet udgør herefter 1.111 mio. kr. pr. 31. december 2016 (2015: 1.440 mio. kr.) bestående af likvider på 894 mio. kr. (2015: 1.224 mio. kr.) og værdipapirer på 217 mio. kr. (2015: 217 mio. kr.). 28 LEDELSESBERETNING


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above