Page 29

Aarsrapport_2016

Forretningsmæssige og finansielle risici Universitetets væsentligste risici kan opdeles i risici i forbindelse med indtægter vedrørende tilskudsfinansieret og eksternt finansieret forskning. Universitetets indtægter består primært af indtægter til forskning, bestående af tilskud til basisforskning fra finansloven og eksternt finansieret forskning. Indtægter fra DTU’s forskningsaktiviteter udgør ca. 72 pct. af universitetets samlede indtægter. Universitetets indtægter er således meget afhængige af den politiske prioritering af forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation, herunder tilskud på finansloven samt afsatte programmidler til forskning. Endvidere er DTU følsom over for konjunkturudsving i samfundsøkonomien generelt, da sådanne udsving har betydning for erhvervslivets engagement og medfinansiering af forskning på universitetet, herunder også den indtægtsdækkede virksomhed. Universitetets rentebærende gæld pr. 31. december 2016 udgør 3.906 mio. kr. (2015: 3.371), som består af rentetilpasningslån med pant i DTU’s faste ejendom. Hele gælden er rentesikret med renteswaps 17-28 år frem i tiden. Der er således ingen renterisiko på nuværende lån, men universitetet er eksponeret i forhold til ændringer i bidragssatser og renteniveau ved optagelse af nye lån. FINANSIEL REDEGØRELSE 2.4 MILJØ Universitetet følger løbende forbruget af el, varme, vand, brændstoffer samt affaldsmængder. Der henvises til den specifikke beskrivelse i bilag 4.1 om DTU’s grønne regnskab. OPFØLGNING PÅ ADMINISTRATIVE EFFEKTIVISERINGER Universitetets omkostninger til Generel Ledelse og Administration udgør i 2016 258 mio. kr., hvilket er et fald på 57 mio. kr. i forhold til 2015, som primært skyldes en regulering af bygningsomkostningerne for auditorier, der nu er henført til uddannelsesformålet. Omkostningerne til generel ledelse og administration svarer til 5,3 pct. af universitetets samlede ordinære driftsomkostninger, hvilket er en reduktion i forhold til 8,4 pct. i 2009 (referenceår fastsat af ministeriet). I forhold til 2015 udgør det en reduktion på 1,2 procentpoint. OPFØLGNING PÅ EKSTRAORDINÆRT TILSKUD TIL REALISERING AF EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALER I 2015 modtog universitetet et ekstraordinært tilskud til realisering af effektiviseringspotentialer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på 1,4 mio. kr. Tilskuddet er i 2016 brugt på opstarten af et IT projekt, der indebærer, at alle regnskabsmæssige brugersystemer opdateres, således at forretningsgange og processer optimeres og effektiviseres. FORVENTET ØKONOMISK UDVIKLING Universitetet forventer et mindre underskud i 2017, primært fordi der budgetteres med flytteudgifter og dobbeltdrift i forbindelse med samlokaliseringen på Lyngby Campus. Udviklingen i driften inden for forskning, herunder eksternt finansieret forskning, forventes positiv med stigende indtægter. Universitetet forventer også en positiv udvikling vedr. uddannelse. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Der er efter ledelsens opfattelse ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb af betydning for årsrapporten for 2016. LEDELSESBERETNING 29


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above