Page 38

Aarsrapport_2016

3X.1X . AXNXVXEXNXDXTX XRXEGNSKABSPRAKSIS Regnskab Regnskabsgrundlag Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision mv. ved universiteterne. Bekendtgørelsen henviser til lov om statens regnskabsvæsen. Årsregnskabet er aflagt efter nedenstående regnskabspraksis. Årsrapporten er aflagt i DKK 1.000. Koncernregnskab Der er i overensstemmelse med statens regnskabsregler herom ikke udarbejdet koncernregnskab. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. 38 REGNSKAB Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for, sikring af fremtidige transaktioner, indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi på balancedagen, og ændringer til dagsværdi indregnes direkte på egenkapitalen. Ændringer til dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes i resultatopgørelsen. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis Finansielle anlægsaktiver og Langfristede gældsforpligtelser. Anvendt regnskabspraksis


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above