Page 40

Aarsrapport_2016

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Udgifter til patenter aktiveres som igangværende arbejde, indtil et udtaget patent er genstand for aktiv kommercialisering. Herefter påbegyndes afskrivninger, som foretages over fem år. Patenter under 50.000 kr. omkostningsføres i resultatopgørelsen. Der finder løbende en vurdering sted af udnyttelsesmulighederne, som danner grundlag for fastsættelsen af værdien af rettighederne og den økonomiske levetid. Udgifter til software og licenser, der har en anskaffelsesværdi på 100.000 kr. og derover, afskrives over tre år. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, som er overtaget fra staten ved etableringen pr. 1. januar 2002, er værdisat til genanskaffelsesværdien på overtagelsestidspunktet og som fastsat i bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision mv. ved universiteterne. Materielle anlægsaktiver anskaffet efter 1. januar 2002 behandles som følger: • Grunde måles til kostpris. Der afskrives ikke på grunde. • Bygninger, forsøgsudstyr, maskiner, IT-udstyr, biler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. • Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris. Kostpris omfatter anskaffelsespris med tillæg af omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen, samt omkostninger til klargøring. For egenfremstillede 40 REGNSKAB aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn. Afskrivningsgrundlaget, som udgøres af kostpris, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger (fra overtagelsestidspunktet) 50 år Installationer (indeholdt i regnskabsposten bygninger) 10-20 år Forsøgsudstyr og maskiner 3-15 år IT-udstyr 3-5 år Biler og inventar 5-15 år Såfremt et aktivs forventede levetid ændres, tilpasses afskrivningsperioden, således at den bogførte værdi afskrives over den vurderede restlevetid. Aktiver med en anskaffelsessum på under 100.000 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret. Anlægsaktiver modtaget som donationer Universitetet modtager løbende anlægsaktiver som legater eller donationer fra virksomheder, fonde og privatpersoner. Hvis der er tale om aktiver, som ville være indregnet som anlægsaktiver, såfremt DTU selv havde finansieret dem, indregnes en skønnet kostpris af donationerne under de enkelte anlægskategorier. Anlægsaktiverne afskrives over den forventede brugstid. Som modpost til de indregnede værdier indregnes en periodeafgrænsningspost, der benævnes Periodiserede donationer. Denne post opløses og indregnes i resultatopgørelsen som indtægt i samme takt som afskrivningen af de anlægsaktiver, den vedrører. Anlægsaktiver, hvori der indgår tilskud fra Bygningsstyrelsen, indregnes som materielt anlægsaktiv, mens medfinansieringen periodiseres og indtægtsføres i lighed med ovenstående. NEDSKRIVNING AF ANLÆGSAKTIVER Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet foretages fornøden nedskrivning over resultatopgørelsen. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalandele i dattervirksomheder Virksomheder, i hvilke universitetet besidder flertallet af stemmerettighederne eller på anden måde øver bestemmende indflydelse, betragtes som dattervirksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles til kostpris. Andre værdipapirer og kapitalandele Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter aktier eller anparter, som universitetet har modtaget som betaling for udnyttelse eller overdragelse af intellektuelle rettigheder (patenter og patentansøgninger).


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above