Page 44

Aarsrapport_2016

3.3 BALANCE PR. 31. DECEMBER 44 REGNSKAB AKTIVER Note 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Opfindelser og patenter 26.351 41.593 Immaterielle anlægsaktiver 6 26.351 41.593 Grunde og bygninger 5.785.588 4.246.513 Forsøgsudstyr 577.789 523.853 IT-udstyr 68.288 63.268 Driftsmateriel og inventar 28.843 6.133 Anlægsaktiver under udførelse 458.133 1.219.067 Materielle anlægsaktiver 7 6.918.641 6.058.834 Kapitalandele i dattervirksomheder 279.347 279.347 Andre kapitalandele 31.314 41.608 Lån til dattervirksomhed 49.297 53.661 Finansielle anlægsaktiver 8 359.958 374.616 Anlægsaktiver 7.304.950 6.475.043 Tilgodehavender fra salg af ydelser mv. 9 210.654 264.288 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 22.265 12.496 Andre tilgodehavender 55.718 25.541 Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter 10 1.154.852 1.043.973 Øvrige periodeafgrænsningsposter 11 16.798 31.699 Tilgodehavender 1.460.287 1.377.997 Værdipapirer 216.747 216.564 Likvide beholdninger 894.122 1.223.820 Omsætningsaktiver 2.571.156 2.818.381 Aktiver i alt 9.876.106 9.293.424


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above