Page 45

Aarsrapport_2016

BALANCE PR. 31. DECEMBER 3.3 REGNSKAB 45 PASSIVER Note 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Indskudskapital 2.109.350 2.109.350 Overført resultat -69.100 227.130 Egenkapital 2.040.250 2.336.480 Andre hensatte forpligtelser 12 114.441 129.298 Hensatte forpligtelser 114.441 129.298 Prioritetsgæld 13+23 4.645.609 3.809.131 Periodiserede donationer 14 359.942 344.174 Langfristede gældsforpligtelser 5.005.551 4.153.305 Leverandører af varer og tjenesteydelser 416.067 398.626 Gæld til tilknyttede virksomheder 387 2.992 Anden gæld 15 233.272 288.342 Feriepengeforpligtelse 429.027 428.198 Forudbetalte bundne tilskud 1.329.623 1.290.767 Periodiserede donationer 14 76.326 59.416 Øvrige periodeafgrænsningsposter 16 231.162 206.000 Kortfristede gældsforpligtelser 2.715.864 2.674.341 Gældsforpligtelser 7.721.415 6.827.646 Passiver i alt 9.876.106 9.293.424 Øvrige noter: Legater administreret af universitetet 17 Personaleomkostninger og medarbejderforhold 18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 19 Kontraktlige forpligtelser 20 Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser 21 Eventualaktiver 22 Finansielle instrumenter 23 Nærtstående parter 24 Særskilte regnskaber for aktiviteter i henhold til lov nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde 25 Særskilt regnskab for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed mv. iht. Tilskuds- og revisionsbekendtgørelsen (BEK nr. 1063 af 30. juni 2016) § 11. 26 Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 27


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above