Page 47

Aarsrapport_2016

1. JANUAR – 31. DECEMBER PENGESTRØMSOPGØRELSE 3.4 Note 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Årets resultat før finansielle poster 117.149 113.063 Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt: Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver 7 328.227 308.277 Afgang af materielle anlægsaktiver 13.431 10.838 Omklassificering af materielle anlægsaktiver -18.484 0 Afgang af immaterielle anlægsaktiver 2.145 14.184 Årets indtægtsførsel af anlægsdonationer 14 -62.644 -53.633 Ændring af andre hensatte forpligtelser -14.857 -15.102 Værdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele 10.294 -9.709 Ændring i driftskapital: Nedskrivning til imødegåelse af tab på igangv. tilskudsaktiviteter 1.981 9.856 Forbrug af reserve til imødegåelse af tab på igangv. tilskudsaktiviteter -12.413 -20.656 Ændring i beholdning af igangv. tilskudsaktiviteter -100.447 -39.658 Ændring i forudbetalte bundne tilskud 38.856 123.845 Ændring i tilgodehavender mv. eksklusive igangv. tilskudsaktiviteter 28.589 103.751 Ændring i kortfristede gældsforpligtelser eksklusive forudbetalte bundne tilskud -14.243 -60.559 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 317.584 484.497 Finansielle indbetalinger mv. 10.692 3.337 Finansielle udbetalinger mv. -124.224 -120.116 Pengestrømme fra driftsaktivitet 204.052 367.718 Køb af immaterielle anlægsaktiver 6 -29.279 -45.608 Køb af materielle anlægsaktiver 7 -1.140.605 -918.733 Investeringer i værdipapirer mv. 1.448 330.119 Udlån til dattervirksomhed, netto 8 4.364 4.046 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -1.164.072 -630.176 Optagelse af prioritetsgæld 535.000 1.000.000 Tilgang vedr. fusion og aktivitetsoverdragelse 0 21 Modtagne anlægsdonationer 14 95.322 113.795 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 630.322 1.113.816 Ændring i likvide beholdninger -329.698 851.358 Likvide beholdninger ved årets begyndelse 1.223.820 372.462 Likvide beholdninger ved årets udgang 894.122 1.223.820 REGNSKAB 47


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above