Page 50

Aarsrapport_2016

50 REGNSKAB NOTE 4 · FINANSIELLE INDTÆGTER 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Renter og kursregulering af værdipapirer 6.715 11.163 Renter af bankindeståender 2 0 Renter af udlån til dattervirksomhed 1.272 1.843 Kursgevinst mv. ved optagelse af prioritetsgæld 4.334 0 Valutakursreguleringer 0 7 I alt 12.323 13.013 NOTE 5 · FINANSIELLE OMKOSTNINGER 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Renter af prioritetsgæld 106.757 96.942 Kurstab mv. ved optagelse af prioritetsgæld 1.056 7.413 Tinglysningsafgift 15.000 15.003 Renter og kursregulering af værdipapirer 941 7 Renter af bankgæld 470 751 I alt 124.224 120.116 NOTE 6 · IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 2016 DKK 1.000 Opfindelser og patenter Kostpris pr. 1. januar 2016 123.821 Tilgang 29.279 Afgang -26.367 Kostpris pr. 31. december 2016 126.733 Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2016 82.228 Årets af- og nedskrivninger 42.376 Afgang -24.222 Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2016 100.382 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 26.351 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 41.593 3.5 NOTER


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above