Page 51

Aarsrapport_2016

REGNSKAB 51 NOTE 7 · MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 2016 DKK 1.000 Grunde og bygninger Forsøgsudstyr og maskiner IT-udstyr Biler og inventar Anlægsakiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Kostpris pr. 1. januar 2016 5.835.642 1.429.000 179.547 8.877 1.219.067 8.672.133 Tilgang 754.669 91.894 45.043 18.008 230.991 1.140.605 Overført til/fra anlægsaktiver under udførelse 932.640 57.599 1.686 0 -991.925 0 Afgang -12.873 -53.551 -12.998 -2.187 0 -81.609 Overført til/fra andre poster -39.614 -37.068 -18.521 59.616 0 -35.587 Kostpris pr. 31. december 2016 7.470.464 1.487.874 194.757 84.314 458.133 9.695.542 Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2016 1.589.129 905.147 116.279 2.744 0 2.613.299 Årets af- og nedskrivninger 148.879 97.247 34.236 5.489 0 285.851 Afgang -55 -52.990 -12.946 -2.187 0 -68.178 Overført til/fra andre poster -53.077 -39.319 -11.100 49.425 0 -54.071 Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2016 1.684.876 910.085 126.469 55.471 0 2.776.901 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 5.785.588 577.789 68.288 28.843 458.133 6.918.641 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 4.246.513 523.853 63.268 6.133 1.219.067 6.058.834 Af årets tilgang på 1.140,6 mio. kr. er 95,6 mio. kr. finansieret via donationer jf. note 14 Årets af- og nedskrivninger indgår i note 2 under de enkelte formålsopdelte omkostningsposter. NOTE 8 · FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 2016 DKK 1.000 Kapitalandele i dattervirksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Lån til datter- virksomhed Finansielle anlægsaktiver i alt Kostpris pr. 1. januar 2016 279.347 41.608 53.661 374.616 Værdiregulering 0 -8.098 0 -8.098 Afgang 0 -2.196 -4.364 -6.560 Kostpris pr. 31. december 2016 279.347 31.314 49.297 359.958 Kostpris pr. 31. december 2015 279.347 41.608 53.661 374.616 Kapitalandele kan specificeres således: Navn Resultat Egenkapital Aktiekapital Stemme- og ejerandel Scion DTU A/S, Hørsholm 5.122 173.324 100.000 100% Bioneer A/S, Hørsholm 3.056 19.610 600 100% Pre-Seed Innovation A/S, Kgs. Lyngby 8.375 67.535 1.200 100% Dansk Fundamental Metrologi A/S, Kgs. Lyngby 347 17.253 1.000 100% Dianova A/S, Århus 767 13.608 5.000 100% DTU-HF a.m.b.a., Rudersdal 0 0 0 50% NOTER 3.5


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above