Page 52

Aarsrapport_2016

52 REGNSKAB NOTE 9 · TILGODEHAVENDER FRA SALG AF YDELSER MV. 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Tilgodehavender fra salg af ydelser mv. 225.061 276.325 Reserve til tab på tilgodehavender -14.407 -12.037 I alt 210.654 264.288 Tilgodehavender fra salg af ydelser mv. er faldet i 2016 som følge af en opstramning af rykkerprocedurer. Der har ikke været konstateret væsentlige tab på tilgodehavender i 2016. NOTE 10 · TILGODEHAVENDER FRA IGANGVÆRENDE TILSKUDSAKTIVITETER 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter 1.179.577 1.079.131 Hensættelse til tab på igangværende tilskudsaktiviteter -24.725 -35.158 I alt 1.154.852 1.043.973 Hensættelsen til tab på igangværende tilskudsaktiviteter er faldet i 2016 i forbindelse med tilbageførslen af flere afsatte hensættelser på projekter i 2015, som ikke gav anledning til væsentlige tab. NOTE 11 · ØVRIGE PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter består af deposita, forsikringspræmier, abonnementer mv. NOTE 12 · ANDRE HENSATTE FORPLIGTELSER 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Renovering af afløbssystemer 28.160 38.055 HPFI-relæer 43.924 27.543 Særlige renoveringsbehov 12.752 19.301 Brandsikring (ABA-anlæg) 651 10.408 Brandsikring (bibliotek) 17.551 18.300 Reetablering 8.000 0 Omorganiseringsomkostninger 0 12.288 Øvrige 3.403 3.403 I alt 114.441 129.298 Hensættelsen til renovering af afløbssystemer er afsat som følge af et krav i lokalplan 228 mv. Hensættelsen forventes afviklet i perioden 2017-2018. Hensættelsen til HPFI-relæer forventes afholdt i perioden 2017- 2018. Hensættelsen er afsat som følge af et krav i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen. Universitet har fået dispensation i henhold til denne bekendtgørelse til, at arbejdet afsluttes i 2018 ( i stedet for 2016). Hensættelsen til særlige renoveringsbehov er afsat som følge af myndighedskrav vedr. sanering af asbest, bly og PCB. Den forventes afviklet i perioden 2017-2018. Hensættelsen til brandsikring er afsat i henhold til de gældende regler indenfor bygningsreglementet, som universitet er blevet pålagt at følge af brandmyndighederne. Reetableringsomkostninger vedrører renoveringsudgifter til Scion DTU i forbindelse med DTU Biosustains fraflytning af Scion DTUs lokaler i 2017. 3.5 NOTER


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above