Page 54

Aarsrapport_2016

54 REGNSKAB NOTE 16 · ØVRIGE PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Forudbetalt basistilskud 214.611 203.154 Formålsbestemte finanslovsindtægter 14.321 2.659 Øvrige 2.230 187 I alt 231.162 206.000 NOTE 17 · LEGATER ADMINISTRERET AF UNIVERSITETET 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Legaternes samlede kapitalindeståender pr. 31. december 62.524 64.348 NOTE 18 · PERSONALEOMKOSTNINGER OG MEDARBEJDERFORHOLD 2016 2015 DKK 1.000 DKK 1.000 Lønninger 2.631.041 2.596.488 Lønrefusioner -70.070 -72.630 Pensioner 357.804 350.090 Andre personaleomkostninger 44.134 44.890 I alt 2.962.909 2.918.838 Heraf udgør vederlag til: Direktion (8 personer) 10.903 10.080 Bestyrelse (6 personer) 656 562 I alt 11.559 10.642 Gennemsnitligt antal årsværk i 2016 udgør 5.895 inkl. timelærere, censorer og ph.d.-studerende (2015: 5.843) NOTE 19 · PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER Til sikkerhed for prioritetsgæld pr. 31. december 2016 på 3,9 mia. kr. er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør 5,8 mia. kr. NOTE 20 · KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER Lejemål hos Scion DTU A/S er opsagt med virkning per 31. december 2016. Dermed er der ingen kontraktlige forpligtelser i 2016 (2015: 9 mio kr.). 3.5 NOTER


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above