Page 55

Aarsrapport_2016

NOTE 21 · EVENTUALFORPLIGTELSER OG ANDRE ØKONOMISKE FORPLIGTELSER Universitetet har påtaget sig en beløbsbegrænset selvskyldnerkaution på 22,5 mio. kr., som er bundet op på DTU-HF a.m.b.a leasingaftale med Nordania Leasing vedr. varmeforsyningsnettet. Nogle af universitetets medarbejdere er tjenestemænd, som universitetet har en forpligtelse til at betale rådighedsløn til i 36 måneder, hvis de opsiges. Den maksimale forpligtelse kan opgøres til 54,1 mio. kr. Pensionsforpligtelser til tjenestemænd er afdækket ved løbende indbetaling af pensionsbidrag til Moderniseringsstyrelsen. For ph.d.-studerende indestår universitetet for betaling af de studerendes løn i den 3-årige periode, hvor deres ansættelsesaftaler er uopsigelige fra universitetets side. Forpligtelsen kan blive aktuel, hvis lønomkostningerne ikke dækkes af virksomheder eller institutioner, der er indgået uddannelsesaftaler med. Universitetet har påtaget sig eventuelle vedligeholdelsesforpligtelser relateret til overdragne lejemål, der administreres af Boligfonden DTU på 13 mio. kr. Der er tegnet all risks forsikring på bygninger, produkt- og professionelt ansvar for kommercielle aktiviteter (indtægtsdækket virksomhed), bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring samt lovpligtig medarbejderforsikring. Herudover er universitetet omfattet af statens selvforsikringsprincip. Området, hvor universitetet er placeret, var tidligere udlagt som Lundtofte Flyveplads (den nordlige del) og gartneri (sydlige del). I den sydvestlige ende af arealet har der tidligere været en losseplads. Området var oprindeligt en svagt, mod nord skrånende slette, der blev terrasseret i forbindelse med opførelsen af universitetet, hvorfor en meget stor del af bygningerne og terræninstallationerne er opført på/etableret i opfyld. Ved enkelte lejligheder er der konstateret behersket olie- og/eller tungmetalforurening i jorden; det nærmere omfang er ukendt. Universitetet har i 2013 modtaget tilskud på 16,4 mio. kr. fra Bygningsstyrelsen til samlokalisering af aktiviteter på Lyngby Campus. I tilfælde af salg eller nedrivning af den pågældende bygning er universitetet kontraktligt forpligtet til at tilbagebetale det fulde tilskud. Universitetet har i 2016 indgået følgende garantier i Danske Bank: En leveringsgaranti på 0,1 mio. kr., som løber til september 2017. NOTE 22 · EVENTUALAKTIVER Immaterielle rettigheder Universitetet kommercialiserer immaterielle aktiver gennem salg, licensering og indskydelse af intellektuelle rettigheder i selskaber mod aktier eller anparter. Universitetet har som led i disse aktiviteter ikke erhvervet aktier eller anparter i 2016. Kunstværker Universitetet har modtaget en betydelig samling af kunstværker fra forskellige givere gennem tiden. Kunstværkerne er ikke indregnet med nogen værdi. NOTER 3.5 REGNSKAB 55


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above