Page 58

Aarsrapport_2016

NOTE 24 · NÆRTSTÅENDE PARTER - FORTSAT ·· Universitetets transaktioner med Uddannelses- og Forskningsministeriet har i 2016 omfattet modtagelse af tilskud på i alt 2,3 mia. kr. (2015: 2,3 mia. kr.) Hertil kommer 53,3 mio. kr. (2015: 49,2 mio.kr.) vedrørende refusion af ikke-fradragsberettiget moms. ·· DTU's transaktioner med Miljø- og Fødevareministeriet har i 2016 omfattet modtagelse af tilskud på 299,1 mio. kr. (2015: 304,5 mio. kr.). ·· DTU's transaktioner med Undervisningsministeriet har i 2016 omfattet modtagelse af tilskud på 47,6 mio. kr. (2015: 45 mio. kr.). ·· DTU's transaktioner med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i 2016 omfattet modtagelse af tilskud på 18,1 mio. kr.(2015: 21,3 mio. kr.) Heraf udgør landstrafikmodellen 1,7 mio. kr. (2015: 4,7 mio. kr.). ·· DTU's transaktioner med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har i 2016 omfattet modtagelse af tilskud på 1,3 mio. kr. (2015: 1,3 mio. kr.). ·· DTU's transaktioner med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i 2016 omfattet betaling af husleje fra DTU på i alt 89,2 mio. kr. (2015: 105,8 mio. kr.). ·· DTU´s transaktioner med Freja Ejendomme A/S har i 2016 omfattet betaling af husleje fra DTU på i alt 12 mio. kr. (2015: 0 mio. kr.). ·· Scion DTU A/S har i 2016 afdraget 4,4 mio. kr. (2015: 4,0 mio. kr.) på lån ydet af DTU til renovering af Scion I. Scion DTU A/S har i 2016 betalt 16,1 mio. kr. i brugsretsleje, el, vand og varme til DTU (2015: 13,9 mio. kr.). DTU har i 2016 betalt 15,7 mio. kr. til Scion DTU A/S i husleje, depositum for husleje, el, varme, vand og ejendomsskatter og -afgifter (2015: 20,1 mio. kr.). ·· DTU har i 2016 solgt varer og andre ydelser til Dianova A/S for 66,3 mio. kr. (2015: 71,1 mio. kr.). ·· DTU har i 2016 modtaget 2,2 mio. kr. i husleje, el, varme, vand og rengøring fra Dansk Fundamental Metrologi A/S (2015: 2,5 mio. kr.). ·· DTU har i 2016 ydet i alt 13,7 mio. kr. (2015: 10,9 mio. kr.) til Polyteknisk Forening (§ 10 stk 2 nr. 3), som tilskud til studentersociale aktiviteter samt værdi af lokaler stillet til rådighed. ·· DTU har i 2016 købt fjernvarme fra DTU-HF a.m.b.a for 26,7 mio. kr. (2015: 30,5 mio. kr.). ·· DTU har i 2016 købt ydelser for 11,2 mio. kr. (2015: 0 kr.) af Boligfonden DTU for administration af lejemål. Transaktioner med nærtstående parter er sket på markedsmæssige vilkår. Herudover har der ikke, bortset fra normalt ledelsesvederlag, været gennemført transaktioner med bestyrelse, daglig ledelse, ledende medarbejdere, tilknyttede virksomheder eller øvrige nærtstående parter. NOTE 25 · SÆRSKILTE REGNSKABER FOR AKTIVITETER I HENHOLD TIL LOVBEKENDTGØRELSE NR. 580 AF 1. JUNI 2014 OM OFFENTLIGE FORSKNINGSINSTITUTIONERS KOMMERCIELLE AKTIVITETER OG SAMARBEJDER MED FONDE (KALDT TECH-TRANS LOVEN) Universitetet har afholdt udgifter på 11,2 mio. kr. i 2016, i henhold til LBK nr. 580 af 1. juni 2014 § 11, stk. 2 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde. 3.5 NOTER 58 REGNSKAB


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above