Page 6

Aarsrapport_2016

1.2 LEDELSESPÅTEGNING DIREKTIONEN Bestyrelsen og rektor har dags dato behandlet og godkendt Kgs. Lyngby den 31. marts 2017 Anders Overgaard Bjarklev Rektor 6 PÅTEGNING årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 for Danmarks Tekniske Universitet. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten. Anders Overgaard Bjarklev, rektor Rasmus Larsen, prorektor Claus Nielsen, universitetsdirektør Katrine Krogh Andersen, dekan (forskning) Martin E. Vigild, dekan (bacheloruddannelserne og studiemiljø) Philip John Binning, dekan (kandidat-, ph.d.- og efteruddannelserne samt internationalisering) Marianne Thellersen, koncerndirektør (innovation og entrepreneurskab)


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above