Page 14

dtuavisen1509

Computerstyret match-making en revolution i undervisningen GRUPPEDANNELSE Der blæste nye vinde, da et hold kandidatstuderende i september dannede grupper styret af computerprogrammet CATME. Af Jesper Spangsmark Nielsen På kandidatkurset Knowledge Based Entrepreneurship er det slut med den nervøse følen-hinanden-på-tænderneproces, der normalt kendetegner gruppedannelser på DTU og alle andre danske universiteter. Væk er også forhåndsaftaler, grupper af kollegienaboer og gengangergrupper, der mest af alt bliver sammen for hyggens skyld. De dating-agtige tilstande er i stedet erstattet af formler, algoritmer og software. Gruppedannelsen varetages nu af computerprogrammet CATME, som matcher de studerende ud fra deres faglighed og ønsker til samarbejdet. Idéen om, at gruppedannelsesprocessen kunne gøres på en helt anden måde, stammer fra centerleder John Heebøll. Hans mål med projektet er at øge læringen og forbedre resultaterne ved at bruge nogle af de samme værktøjer, som man ser inden for rekruttering af nøglemedarbejdere til high performing teams og ledergrupper i erhvervslivet. John Heebøl var i sin tid med til at introducere entreprenørtankegangen som en del af pensum på DTU, og nu vil han altså radikalt ændre på en bærende del af undervisningen, gruppearbejdet. Det er nemlig ikke bare selve gruppedannelsen, som han vil have styret mere effektivt ved hjælp af computere: „Samarbejdet i grupperne skal også evalueres, støttes og udvikles ved hjælp af feedback fra studerende til systemet. Det kommer til at ændre den måde, vi vejleder på, og jeg har store forventninger til, hvad det kommer til at betyde for de studerendes udbytte af kurset.“ Manglede bare software Indtil for et par år siden manglede der dog stadig software til at løfte opgaven. Svaret kom i form af computerprogrammet CATME, der er blevet implementeret med stor succes på top-universiteter særlig i USA. Dermed var vejen banet for en ny og anderledes måde at danne grupper på også på DTU, og John Hebøll er ikke i tvivl om, at det både kommer til at hjælpe og udfordre de studerende: „Med støtte fra CATME kommer vi ikke til at danne de grupper, der får den nemmeste start, det mest gnidningsfri samarbejde, eller som har mest tilfælles. Vi vil i stedet danne grupper, der udfordrer hinanden, som kan lære noget af hinanden – hen over nationale, kulturelle og personlige forskelligheder - og som performer bedst, når det kommer til afleveringen af det endelige resultat.“ Positive studerende Flere hundrede studerende var igennem gruppedannelsesprocessen med CATME, og som altid når noget skal prøves første gang, så gik begejstring hånd i hånd med et vist niveau af forvirring. Overordnet var indtrykket dog, at de studerende på Knowledge Based Entrepreneurship tog godt imod systemet, og at de ser potentiale i den nye gruppedannelsesproces. „Idéen er god. Det giver mulighed for at sætte folk sammen, som egner sig bedre til at samarbejde, end man lige umiddelbart kunne forestille sig,“ forklarer studerende Søren Dyrby. Og han suppleres af Lærke Kjeldsen: „Min umiddelbare oplevelse af systemet har været god, og jeg går ud fra, at grupperne bliver bedre på denne måde.“ ■■Få mere at vide John Heebøll, centerleder, DTU Management Engineering, johe@man.dtu.dk KORT OM CATME CATME er udviklet på North Carolina University. Det er webbaserede værktøjer, som faciliteter gruppedannelse og understøtter samarbejde i grupper af studerende på videregående uddannelser. Værktøjene er baseret på psykometri, som er en måde at blande psykologi og statistik. Metoden gør det muligt at forudsige, hvordan enkeltindivider vil agere ud fra en række generelle spørgsmål. På Knowledge Based Entrepreneurship bruges værktøjet CATME SMARTER Teamwork, som giver undervisere mulighed for at indlægge parametre i systemet, som er vigtige for gruppearbejdet i lige netop deres kurser. FOTO MIKAL SCHLOSSER Computer-controlled matchmaking a revolution in teaching GROUP FORMATION The MSc course ‘Knowledge-based Entrepreneurship’ has eliminated the sweaty-palms-awkward-introduction process that normally distinguishes the formation of groups at DTU and all other Danish universities. It has also done away with advance agreements, groups made up of neighbours from student halls and ‘repeater groups’ whose members mainly stay together for the fun of it. The dating-like conditions have instead been replaced by formulae, algorithms, and software. Group formation is now carried out by the computer program CATME, which matches students on the basis of their academic competency and wishes. The idea of taking an entirely new approach to the group formation process stems from John Heebøll, Head of Centre. His goal with the project is to boost learning and improve results by applying some of the same tools as are used in the recruitment of key personnel for high performing teams and executive groups in the business community. Once upon a time, John Heebøll helped introduce the entrepreneurial mindset as a part of the syllabus at DTU, and he is now keen to implement a radical change in one of the main pillars of teaching at the University: group work. It is actually not only the formation of groups he wants to manage more efficiently by using computers. 14  |  UDDANNELSE / EDUCATION  |    NR. 9·2015


dtuavisen1509
To see the actual publication please follow the link above